منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تبریز : دادگاه ها و دادسرا های تبریز
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
تبریز
دادگستری-اول سربالایی ولیعصر
تلفن-3306420-0411-فکس-3318144-0411
----------------------------------------------------------------------
دادسرا- اول سربالایی ولیعصر.
تلفن-3306420-0411-فکس-3311903-0411
تبرﯾﺰ- اول ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ- دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ- ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ: 5157733135 
(دادﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼب و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ) 
 3320110 -9
 ----------------------------------------------------------------------
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﯿﺪ 
ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ 
ﺗﺒﺮﯾﺰ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﻻري – ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﻻﻟﻪ- ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ 4436760 
 ----------------------------------------------------------------------
ﻣﺠﺘﻤﻊ 
 ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 
ﺗﺒﺮﯾﺰ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ- ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 5570018 
 ----------------------------------------------------------------------
ﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ 
ﺗﺒﺮﯾﺰ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم- ﺟﻨﺐ ﻗﻨﺎدي دﻗﯿﻖ- ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ 5511871
www.wakilmodafe.com