منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تهران : دادگاه اطفال
نقشه محدوده‌ی قضایی دادسراهای تهران
نقشه محدوده قضایی دادگا‌های حقوقی تهران
نقشه محدوده قضایی دادگاه‌های کیفری تهران
نقشه محدوده قضایی دادگاه‌های خانواده تهران
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه کیفری اطفال)‏
در این مجتمع از شعب 1183 تا 1189 دادگاه کیفری اطفال مستقر می باشند.‏
پرونده هایی که موضوع آنها جرائم اطفال است به دادگاه ویژه اطفال ارسال می شود.‏
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به کلیه جرائم اشخاص بالغ ‏کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.‏
با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر ‏امور مالی می باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه ‏‏(عدم رشد) او ثابت نشده می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در امو مالی که به ‏حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و با این کیفیت صغیری که ‏به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری نماید و دادسرا مکلف به قبول و رسیدگی آن ‏است ولی در صورتی که موضوع شکایت کیفری متضمن مطالبه مال از قبیل دیه و یا ضرر و ‏زیان ناشی از جرم باشد محکوم به مال بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (بهن کشاورز, ‏محشای احیاء دادسرا, ص 142, نظریه مشورتی شماره 2068/7- 22/4/1365).‏
جرائم اطفال مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود. در جرائم اطفال رسیدگی ‏مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) (ق.آ. د. ک) توسط دادرس ‏و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر ‏قانون برعهده ضابطین می باشد راسا به عمل خواهد آورد.‏
اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ‏شعب نمی باشد.‏
آراء رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر می باشد.‏
آدرس : اول اتوبان تهران-کرج, ‏نرسیده به عوارضی قدیم خ ‏آزادگان, پ144 تلفن: 8-‏‏44064467‏
‏6- 44406111‏