حذف نام همسر سابق از شناسنامه
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
  • چگونه می توان نام شوهر سابق را از شناسنامه حذف کرد؟
  • آیا می توان نام همسر سابق را از شناسنامه حذف کرد ؟
  • مراحل حذف نام همسر از شناسنامه چیست ؟
  • حذف ازدواج از شناسنامه چگونه است ؟
  • آیا حذف طلاق از شناسنامه امکان پذیر است ؟
 درسال 1393 سازمان ثبت احوال مقرره ای تصویب کرد که طبق ان هرگاه فردی با همسر خود متارکه کرده باشد یعنی زن یا مردی ازهمسرش جدا شده  باشد با اختیار کردن یعنی همان گرفتن همسر دوم وثبت رسمی دردفتر خانه های ازدواج میتوانند به ثبت احوال مراجعه وحذف نام همسر سابق خود ازشناسنامه وصدور شناسنامه جدید را درخواست کنند. البته ذکر این نکته لازم است که اگر زن وشوهر دردوران عقد وقبل از برقراری رابطه جنسی یا به طور کلی قبل از برقراری رابطه جنسی اقدام به طلاق کنند وزن دوشیزه وباکره باشد میتوانند بدون نیاز به ازدواج مجدد وفقط با طلاق وبا داشتن مدارکی که این امر را ثابت می کند مثل گواهی پزشکی قانونی، مستقیما به ثبت احوال مراجعه کرده وحذف نام همسر سابقشان ازشناسنامه و واقعه ازدواج و طلاق و صدور شناسنامه جدید را از ثبت احوال درخواست کنند. اما اگر طلاق بعد از رابطه جنسی انجام شده باشد نمیتوانند این موارد را انجام دهند وفقط درصورتی که ازدواج مجددشان را دردفتر خانه ها ثبت کنند میتوانند حذف نام همسر سابق ازشناسنامه وواقعه ازدواج وطلاق وصدور شناسنامه جدید را درخواست نمایند.
 در اینجا برخلاف تصورمردم هیچ تفاوتی بین زن ومرد نیست زیرا بعضی ها فکر میکنند که فقط زن درصورت باکره بودن میتواند درخواست حذف نام همسر خود را کند ودرغیر این صورت نمی تواند ومرد اگر با زنش رابطه جنسی هم داشته باشد میتواند این درخواست را کند درصورتی که اینطور نیست واین احکام درمورد مردان هم همینطور هست ومردان هم فقط درصورتی که دوشیزه وباکره بودن زن خود را ثابت کنند میتوانند مستقیم به ثبت احوال مراجعه کرده وحذف نام همسرشان را درخواست کنند ودرغیر این صورت فقط با ثبت رسمی ازدواج مجددش میتوانند این درخواست را نمایند.
·        نکاتی درمورد این مقرره
دراین مقرره گفته شده درصورتی که همسر دوم اختیار و ازدواجش را به ثبت رسمی برساند یعنی ازدواج دوم باید در دفترخانه ها ثبت رسمی شود وتنها با معرفی همسر دوم نمی توان درخواست حذف نام همسر سابق را داد، دراینجا کلمه همسر دوم استفاده شده و با توجه به این کلمه به نظر میرسد که این موضوع فقط شامل ازدواج دوم شود و درمورد ازدواج های بعدی یعنی همسران سوم وچهارم کاربرد نداشته باشد و در آن موارد نتوان چنین درخواستی کرد اما با این وجود گویا دررویه عملی این موضوع شامل موارد ازدواج های سوم وچهارم نیز میشود. همچنین با توجه به کلمه باکره میتوان اینطور نتیجه گرفت علاوه برمواردی که دخترانی ازدواج اولشان است و رابطه جنسی برقرار نکرده اند زنانی که ازدواج دوم وسوم انان است هم وباکره نیستند هم شامل این موارد میشوند وبه نظر میرسد برای ازدواج دوم وسوم با توجه به اینکه زن دیگر باکره نیست و به طور کلی نمیتواند درخواست حذف نام همسر سابق را کند اما گویا دراین مورد هم رویه عملی متفاوت و دراین موارد هم زن میتواند حذف نام همسر سابق خود را درخواست نماید. اما درموردی که چه مرد چه زن همسرشان فوت میکند می توانند به راحتی به ثبت احوال یا یکی از دفاتر پیش خوان خدمات دولت مراجعه کرده و درخواست حذف نام همسر خود را بکند.
نکته
 دراین موارد برخلاف قدیم شناسنامه جدید صادر وجایگزین شناسنامه قبلی میشود والمثنی صادرنمیشود.