منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
زیر مجموعه‌های قانون اصلاحیه قانون ها و آیین نامه ها

اصلاح آيين‌نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي موقت- مصوب 1322
اصلاح‌ بند (2) ماده (2) اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم . (تاريخ تصويب 12/12/1372)
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
اصلاح قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي-مصوب 1354 مصوب 1354.4.18 كميسيون دادگستري مجلسين
اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري ‌ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي
الحاق دو تبصره به ماده 6 آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1354.1.23 كميسيون كشور مجلسين
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف
‌‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و‌بارنامه مصوب 1368
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دادرسي و كيفر ارتش ‌مصوب 1356.2.6
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي ‌مصوب 1353.5.16
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 10 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب ارديبهشت ماه 1350
قانون اصلاح تبصره 2 ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1354.4.3
قانون اصلاح تبصره (1) بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
‌قانون اصلاح تبصره (1) ماده (688) قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب 1375.3.2
قانون اصلاح تبصره (3) بند(3) ماده(80)قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب1376
قانون اصلاح تبصره يك مصوب 1364.6.28 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13 مجلس شوراي‌اسلامي
قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن ماده
قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام
قانون اصلاح قانون اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه
قانون اصلاح قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
‌قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1362
قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه
قانون اصلاح قانون امور گمركي
قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
‌‌قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري ‌مصوب 1353.3.28
قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
‌قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 67.12.23 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها
قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت
قانون اصلاح قانون توسعه معابر
قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355
قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 ‌مصوب 1351.10.18
‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1348.1.20
‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374
قانون اصلاح قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
قانون اصلاح قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضايي ارتش به دادگستري مصوب 1360.8.1 و 1361.4.1
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن
قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
قانون اصلاح قانون شكار و صيد ‌مصوب 1353.10.30
قانون اصلاح قانون كيفر پيشه‌وران و گرانفروشان مصوب 17 شهريور ماه 1322 ‌مصوب 2 آذر ماه 1329
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اصلاح قانون مطبوعات
قانون اصلاح قانون معادن
‌قانون اصلاح قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران
قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1359 شوراي انقلاب
قانون اصلاح ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسائط نقليه مصوب آذر ماه 1345
‌قانون اصلاح ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ‌مصوب 1352.2.31
قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري ‌مصوب 1347.1.21
‌‌قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران
قانون اصلاح ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333.12.5
‌قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن
قانون اصلاح ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 3 آن ‌مصوب 1354.2.31
قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1350.3.31
قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315 ‌مصوب 1346.3.29
قانون اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354.3.14 و الحاق چند تبصره به آن
قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب1364 و اصلاحات بعدي آن
قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
قانون اصلاح ماده (8) قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
‌‌‌‌قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب1347
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
قانون اصلاح ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
قانون اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1380
‌قانون اصلاح ماده (221) قانون مالياتهاي مستقيم
قانون اصلاح ماده (1173) قانون مدني
‌قانون اصلاح ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت ‌مصوب 27 تير ماه 1313 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه
‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون اصلاح مواد از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنيت اجتماعي ‌مصوب 1347.11.14
قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369
قانون اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382
قانون اصلاح موادي از قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 1360.7.19‌و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363.2.11
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
قانون اصلاح موادي از قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي
قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري - مصوب 1360
قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - و اصلاحيه بعدي آن
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك
قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم
قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
قانون اصلاح موادي از قانون مدني
‌قانون اصلاح موادي از قانون مدني
قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني ‌مصوب 24 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيونهاي مشترك دادگستري مجلسين
قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري ‌مصوب 58.2.8
اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 (مصوب 5/9/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه
‌قانون الحاق سه تبصره به قانون امور گمركي ‌مصوب 1356.3.8
‌قانون الحاق سه تبصره به قانون توزيع عادلانه آب
قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
‌قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351 ‌مصوب 1357.8.22
‌قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1351.12.10
‌قانون الحاق مواد 17 و 18 به قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي ‌مصوب 1347.3.4
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
‌قانون الحاق يك بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362
قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن
قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373
قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي درخصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358
قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307
‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوب 1356.2.20
‌قانون الحاق يك تبصره به ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 2535.11.19
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن
قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب1375
‌قانون الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي ‌مصوب 1354.2.1
‌قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
قانون الحاق يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب1362
‌نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت