منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
زیر مجموعه‌های قانون قوانین ثبتی

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي ‌مصوب 27 شهريور ماه 1322
قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و قوانين ديگر ‌مصوب 26 مرداد 1320
‌قانون اصلاح ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316 و الحاق چند ماده‌به آن
قانون اصلاح ماده(34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده(34) مكرر آن
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365.4.31 و الحاق‌موادي به آن
قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك
‌قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
‌قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسي
‌قانون ثبت احوال ‌مصوب 2535.4.16
قانون ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي‌و علائم تجاري
‌قانون ثبت علائم و اختراعات ‌مصوب اول تير ماه 1310 شمسي
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب