منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
زیر مجموعه‌های قانون قانون شهرداری

قانون شهرداری مصوب آبان 1347
رد لايحه بند 25 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري ‌مصوب 1354.7.29
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و الحاق 6 ماده به آن ‌مصوب 2535.4.15
‌‌‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1351.4.7
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 ‌مصوب 1345.11.27
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري ‌مصوب 1352.3.7
قانون اصلاح ماده (20 مكرر) آئين‌نامه مالي شهرداريها
قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري
قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري ‌مصوب 1356.6.8
‌قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
‌قانون زمين شهري
‌قانون نظام مهندسي ساختمان
‌قانون تشكيل صندوق مشترك شهرداريها ‌مصوب 1354.2.28
قانون شهرداری
‌قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه ‌مصوب 1354.2.16
‌قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري
‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
‌قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1347.9.7