صدور حکم طلاق به درخواست زوجه
تاریخ : 1/12/88
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
خواهان: سمیه
خوانده: مهدی
خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه
تاریخ رسیدگی: 1/12/88
منابع استنادی: مواد 1109 و 1203 و تبصره ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق
 
گردشکار:
در خصوص دادخواست خانم سمیه فرزند علیرضا بطرفیت آقای مهدی فرزند ملک به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق غیابی بلحاظ مجهول المکان بودن شوهر بدون توضیح که خواهان اظهار داشته طبق عقدنامه محضری در مورخه 30/3/83 با خوانده ازدواج نموده ام مدت سه سال است که خوانده غایب و مجهول المکان است دارای یک پسر 7 ساله می باشم که حضانت و سرپرستی او را دارا هستم ادامه زندگی برایم امکانپذیر نمی باشد شوهرم معتاد هم بوده است خواهان جهت صحت ادعایش به شهادت شهود و استناد نموده که شهود تعرفه شده بر تائید ادعایش گواهی داده اند و اظهار نموده اند که خرجی خانم و فرزندش را پدرش می دهد و سه یا 4 سال است خوانده را ندیده اند و خوانده فردی معتاد بوده دادگاه در اجرای تبصره ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که علی رغم ابلاغ به خوانده حاضر نشده و داور خویش را معرفی ننموده که دادگاه داور را به قید قرعه انتخاب النهایه مساعی دادگاه و دوران جهت صلح و سازش موثر واقع نگردید از آنجا که با وضعیت موجود ادامه زندگی برای زوجه امکانپدیر نمی باشد و خوانده ترک انفاق و بیش از 6 ماه زندگی مشترک را بدون دلیل ترک کرده دادگاه ادامه زندگی را از مصادیق عسر و حرج تشخیص و در اجرای مواد 1109 و 1103 و تبصره مادۀ واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مواد 1 و 8 سند نکاحیه دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر نموده و خوانده موظف است با حضور در یکی از محاضر رسمی ازدواج و طلاق همسر خویش را مطلقه از نوع طلاق رجعی نماید رای صادره غیابی پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد سپس محکوم له تقاضای اجرائیه می نماید متن آن بدین شرح است گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر شد و خوانده موظف است با حضور در یکی از محاضر رسمی ازدواج و طلاق همسر خویش را مطلقه از نوع طلاق رجعی اقدام نماید و حق الاجرا دولتی مبلغ پنجاه هزار ریال تعیین که بر عهده محکوم علیه می باشد. به تاریخ 16/6/89 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تشکیل می شود دادگاه با بررسی محتویات پرونده و غیابی بودن رای صادره و نحوه ابلاغ دادنامه و نوع خواسته و در اجرای تبصره 2 ماده 306 ق آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر از نوع کفالت کارمندی یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له می باشد که در صورت کشف فساد در اجرای حکم صادره نسبت به میزان خسارات وارده اقدام نماید در نهایت مورخ 29/2/89 از دفتر طلاق شماره یک زگواهی می شود طلاق خلع نوبت اول جلی شماره 9 در دفتر طلاق شماره یک به ثبت رسیده است شرح قرارداد در مورد چگونگی پرداخت مهریه به این صورت بود که زوجه اقرار صریح نمود که از مهریه اش در قبال طلاق صرف نظر نموده است و در خصوص حضانت اطفال مشترک مطابق حکم زوجه اظهار داشت که دارای یک پسر 7 ساله می باشد که حضانت و سرپرستی آن را عهده داراست و سرانجام پرونده مختومه اعلام می گردد.
 
                                                                                                
 
نظریه کارآموز
نظر به اینکه خوانده فوق مدتی بوده که غایب و مجهول المکان می باشد بنابراین هم رای دادگاه به صورت غیابی صادر شده و هم ثبت واقعه طلاق به درخواست زوجه و حکم دادگاه به صورت یک طرفه انجام گرفت و حضانت طفل نیز به مادر واگذار شد و چون برای همه این اقدامات مستند قانونی وجود دارد ایرادی در آن نیست و صحیح و مطابق موازین قانونی ست.