تقاضای صدور حکم تمکین (قرار رد دفتر)
تاریخ : 11/3/1386
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
   شماره پرونده: 1
مرجع رسیدگی: شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان
 شماره کلاسه پرونده: 881
خواهان: کریم بخش  
  خوانده: زبیده
 خواسته: تقاضای صدور حکم تمکین                    
قرار رد دفتر
گردشکار:
نظر به این که خوانده فوق همسر شرعی و دائم آقای کریم بخش می باشد. در تاریخ .......... دو فرزند خردسال خود را بدون اطلاع و اجازه به منزل پدرش برده و علیرغم وساطت معتمدین و ریش سفیدان راضی به بازگشت نمی باشد. اینک صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین مورد استدعاست خواهان به طرفیت خوانده به شرح فوق طرح دعوی نموده اما پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی چون پرونده از جهت عدم شناسایی خواهان و خوانده ناقص می باشد پس از صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن به خواهان چون مشارالیه در فرجه قانونی اقدام به رفع نقص ننموده است لذا دفتر دادگاه توسط مأمور ابلاغ به خواهان جهت ابلاغ موارد رفع نقص به آدرس اعلامی مراجعه و نامبرده مورد شناسایی واقع نگردیده لذا به استناد ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید این قرار پس از ابلاغ به خواهان ظرف ده روز قابل شکایت در همین دادگاه است.
                                                                                رییس دادگاه عمومی حقوقی زاهدان