اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی
تاریخ : 23/12/89
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
مشخصات پرونده
نام و نام خانوادگي کارآموز: سروش                                      شماره پرونده کار آموزي :0
 شماره پرونده اصلي : 1/                                                          شماره کلاسه شعبه : 46
شماره دادنامه : 8                                                  مورخه : 23/12/89
نام و نام خانوادگي تجديد نظر خواه : منصور 
نام و نام خانوادگي تجديد خوانده : سیما                                                                                              
تجديد نظرخواسته : اعاده دادرسی نسبت به دادنامه  صادره از دادگاه عمومی حقوقی 
مرجع رسيدگي کننده : شعبه دادگاه تجدبد نظر استان سيستان و بلوچستان 
قاضي رسيدگي کننده : 
شعبه دادگاه  بدوی : شعبه  دادگاه عمومی حقوقی
قاضی رسیدگی کننده دادگاه بدوی : 
منابع حقوقی : قانون
مواد قانوني استناد شده در اين پرونده : ماده 2 و353 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی   
تعداد جلسات دادرسی : 3 جلسه 
نتیجه رسیدگی :  قرار عدم استماع دعوی  صادر گردید.
نوع دعوا : غیر مالی
میزان هزینه دادرسی : 100000 ریال 
خلاصه پرونده :
شخصی با دادن  دادخواستی  ذیل از همسر خود  درخواست دیدن طفل خود را مطرح مینماید:
((احتراماٌ سیما  همسرم با من ناسازگار شده والدین او با دخالت بی مورد باعث ناسازگاری او شده اند، از او طفلی 5/2ساله دارم که اینک حتی اجازه نمی دهند او را ببینم به منزل آن مراجعه کرده و خواهان دیدار بچه ام شده ام با من درگیر شده اند و اینک هم از من تقاضای طلاق کرده است من یک دبیر در روستای لاقتان سرباز می باشم تقاضای استرداد طفل5/2ساله ام را دارم.))
طبق رویه معمول مدیر دفتر از حیث مواد 64 و 53و 51  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بررسی و آن را تائید مینماید قاضی دستور ثبت پرونده و تعیین وقت میدهد. طرفين احضار ميگردند
به تاریخ 19/3/89 در وقت مقرر شعبه حقوقی به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می گردد طرفین حضور دارند دادگاه خطاب به خواهان خواسته خود را مطرح کنید اظهار داشت که من بچه ام را ندیده ام تقاضای استرداد طفل را دارم بچه ام 5/2ساله است خانم بنده به منزل پدرش  رفته و خانه مشترک را ترک کرده است .
دادگاه خطاب به خوانده خواسته خواهان را شنید ید چه توضیحی دارید؟
 بنده مشکلی ندارم از طریق دادگاه بچه را می توانید ببینید هر زمان بخواهد بچه اش را می تواند ببیند ما از هم جدا نشده ایم.
((رای دادگاه ))
 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می نمایم طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند .
 در خصوص دادخواست منصور به طرفیت سیما  به خواسته استرداد طفل مشترک بدین توضیح که خواهان اعلام نموده است که خوانده همسر وی می باشد و دارای فرزند مشترکی هستند که خوانده او را نزد خود نگهداشته و به منزل پدرش رفته است لذا تقاضای استرداد او را دارد و از آنجا که طرفین از یکدیگر جدا نشده اند و هنوز علقه زوجیت بین آنها وجود دارد دادخواست نیز به صورت قانونی طرح نشده است لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مذکور را صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
 
رئیس  دادگاه عمومی حقوقی 
 
 آقای منصور  به رأی  اعتراض نموده و عنوان داشته ((هدف من از تقدیم دادخواست این بوده که اگر دادگاه خواسته مرا می پذیرفت شاید زوجه ملزم به سازش می گردد و اکنون طفل را در اختیار دارد مهریه اش را اقساطی وصول می کند و وی علناٌ اعلام کرده که حاضر به زندگی نمی باشد تقاضای رد رأی صادره را دارم. ))
جانشین مجتمع پس از بررسی محتویات پرونده آن را به دادگاه تجدیدنظر استان  ارجاع میدهد
قاضی پس  از مطالعه پرونده مبادرت به صدور رای ذیل مینماید:
 
((رای دادگاه  ))
به تاریخ 13/9/89 در وقت فوق العاده دادگاه تجدیدنظر استان  به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه  تحت نظر قرار دارد دادگاه با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی به شرح ذیل می نماید .
 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای منصور   از قرار شماره 22دادگاه عمومی حقوقی  و به طرفیت خانم سیما  که بر عدم استماع دعوی خواهان به خواسته استرداد طفل مشترک اصدار یافته نظر به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثر موجهی که موجبات نقص قرار تجدید نظرخواسته را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نشده و قرار تجدید نظرخواسته براساس دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده و خدشه ای بر آن وارد نیست لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی قرار یاد شده را مستند به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاٌ تائید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است .
                                     
رئیس   دادگاه تجدید نظر                           مستشار شعبه
 
 
 
 
تحلیل حقوقی کارآموز:
با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده خوانده همسر وی می باشد و به منزل پدرش رفته و از طرفی بین آنان جدایی صورت نگرفته وبه دلیل اینکه خواسته خواهان به صورت قانونی طرح نشده لذا قرار عدم استماع صادر گردیده که کاملاً صحیح می باشد  خواهان با ندانستن اطلاعات صحیح از نحوه احقاق حق خود  وقت خود و دادگاه را تلف نموده است