رفع مزاحمت از 6 دانگ یک قطعه زمین
تاریخ : 23/1/89
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
بسمه تعالی
                        
اطلاعات گزارش :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 الف)نام و نام خانوادگی کار آموز :معصومه             شماره پرونده اصلی:1
  مشخصات پرونده :      
الف )خواهان : امیر همایون      ب)  خوانده : حاج محمد  2-حاج شفیع 
ج)موضوع اتهام (خواسته ): رفع مزاحمت از 6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت 18 هکتار از پلاک ثبتی 680 و 691 اصلی  19 فرعی مقوم به مبلغ بیست میلیون ريالو پرداخت اجرت المثل ایام تصرف 
د)منابع حقوقی : ماده 192  قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی
ج)نتیجه پرونده :به دلیل فقد دلیل کافی حکم به رد دعوی صادر گردیده است 
د)قاضی رسیدگی  کننده: استکی  
ح)کلاسه پرونده بدوی و شماره دادنامه بدوی: 81/
ح)کلاسه پرونده تجدید نظر و شماره دادنامه تجدید نظر:8
ج)نام مجتمع قضایی و شعبه :  دادگستري استان سيستان و بلوچستان شهر زاهدان – 
                          
                                   «خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم آن»
پرونده کلاسه  =  تحت نظر است ملاحظه می گردد احتراماٌ به عرض می رساند که خوانده در پی خرید سه قطعه زمین با قولنامه فروش پیوست به مقدار معین 18 هکتار و یکصد و بیست و هشت متر مربع طبق اظهارات خود ثمن معامله را به بانوان اشرف و طوبی و بتول  پرداخته و اقدام به مالکیت این پلاک ها را نموده اند که از مقدارخریداری شده فوق بیشتر بوده و در عین حال خارج از سند مقداری نیز از سند به نام زده شده بیشتر بوده که در ید خود و متصرف شده اند لذا بر اساس حصر وراثت پیوست به عنوان ورثه مرحوم بتول  مالک مشاعی این پلاک ها از محضر آن دادگاه خواهشمندم که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان برای آگاهی از متراژ اضافه از سند و میزان تصرفی این پلاک ها بر اساس سندها و با عنایت به اینکه ایشان حاضر به تراضی بهاء و مذاکره در این باب نشده و اظهار نامه ارسالی پیوست را بی پاسخ گذاشتند  باستناد به قانون مدنی در بیع مواد 355 و 384 و 421و یا 303 و 313 در غصب قدام به صدور حکم به رفع تصرف و پرداخت اجرت المثل زمان تصرف و غصب را از ایشان بنمایند دفتر پس از وصول دادخواست آن را ثبت و مبادرت به صدور تعیین وقت نموده است به تاریخ 23/1/89 در وقت مقرر جلسه شعبه  به تصدی امضاء کننده یل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می گردد خواهان در جلسه حضور نیافته صرفاٌ لایحه ای ارسال کرده است و خواندگان در جلسه حضور دارند خطاب به ایشان خواسته خواهان برایتان برائت دفاعیات خود را بیان نمائید خواهان اظهار داشتند که ما با سرکار خانم به نام های اشرف، طوبی، بتول معامله کردیم در قولنامه همان بیست هکتار نیستند و پشت قولنامه نوشته شده که 11 هکتار بوده و قید شده و الان این زمین تفکیک شده و به قطعات کوچک تقسیم شده و سند جداگانه صادر شده است است ما طبق قولنامه زمین خود را دریافت کردیم و زمین دیگری دریافت نکرده ایم و لایحه خواهان بدین شرح می باشد. خواندگان به موجب قوانامه فروش عادی زمین های به پلاک ثبتی مندرج را به مساحت تقریبی حدود 20 هکتار و در مورخه 23/11/64 از خواهران  خریداری لیکن در مورخه 16/7/66 در هنگام پرداخت اخرین قسط باقی مانده از ثمن معامله خریداران ادعای کذب کرده اند که متراژ واقعی مساحت این زمین ها 18 هکتار و 128 متر مربع می باشد و متعاقباٌ مبلغ یک میلیون از ثمن معامله کسب کرده و در ظهر قولنامه مذکور مراتب را صورت مجلس نموده و امضاء کرده اند ایشان با اخذ وکالت نامه رسمی از فروشندگان نسبت به انتقال آن ها به خود و اشخاص دیگر اقدام نمودند ایشان با داشتن تملک بلامنازع و بلامعارض خود در این ملک اقدام به تصرف ملک مجاور این پلاک ها به شماره ثبتی 904 اصلی نیز نموده اند پس از فوت مرحومه بطول  مورث با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایرانشهر به جهت اخذ سند برای پلاک 904 اصلی مراتب فوق را متوجه شده لذا تاکنون موفق به انجام هیچگونه کاری نشده لذا تقاضای جلب نظر کارشناس در امور ثبتی را خواهانم و بدینوسیله تغییر خواسته خود را به خلع ید و رفع تصرف و همچنین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به علاوه سایر هزینه های اعمال شده را خواهانم . 
رأی دادگاه     
در خصوص دادخواست امیر همایون به طرفیت حاج داد محمد  2- حاج سفیع   به خواسته رفع مزاحمت از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 18 هکتار از پلاک ثبتی 680 و 691 اصلی 109 فرعی به این توضیح که خواهان اعلام داشته خواندگان طبق قولنامه مورخ 23/11/64 مقدار بیست هکتار زمین به شماره ثبتی فوق از خانم ها 1- طوبی 2- اشرف 3- بطول هر سه سعیدی فرزندان محمدعلی خریده اند و از آنجا که مقدار زمین کمتر از بیست هکتار بوده در ظهر همان قولنامه مقدار و زائد آن کسر شده و به 18 هکتار و یکصد و بیست و هشت متر کاهش یافت و یک میلیون ريال نیز از ثمن معامله کسر شده است خواندگان در جلسه دادگاه اظهار داشتند متراژ زمین بیست هکتار بوده و مطلبی که در ظهر  قولنامه مذکور ملاحظه شده و مطلبی ظهر آن نوشته نشده بود خواهان نیز در جلسه حضور نداشته و صرفاٌ لایحه ای ارائه کرده است شهود و دلایل جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است از طرفی در ذیل قولنامه مذکور خواندگان صحت مطالب قولنامه را با اثر انگشت خود تایید کرده اند ولی در ظهر ان قولنامه ای که خواهان کپی آن را ارائه و به آن استناد کرده خواندگان امضاء نموده اند و این در حالی است که خواندگان بی سواد بوده و می بایست ظهر قولنامه را انگشت می زند علی ایحال دادگاه با توجه به اینکه خواهان دلیل کافی جهت اثبات ادعای خود ارائه ننموده است به استناد ماده 192 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی وی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان می باشد . 
آقایان امیر همایون از دادنامه شماره  تقاضای تجدید نظر خواهی نموده است بدین شرح لایحه ای تقدیم نموده است براساس شرایط حکم در مبایع نامه مورخ 23/11/64 تنظیمی طرفین متن ظهر مبایعه نامه دلالت بر یک شخص را نداشته لذا عدم داشتن انگشت ماهیتاٌ دلالت بر عدم پرداخت اقساط یا آخرین قسط را نیز می نماید فروشنده با آگاهی و وجود ظهر مبایعه نامه اقدام به تنظیم وکالتنامه برای انتقال این ملک را به خریداران نموده اند و متعاقباٌ خریداران برای کمبود ملک انتقال یافته از 20 هکتار با فشار از طرف موکلین خود اقدامات قانونی نیز قبلاٌ انجام داده اند که ثابت می کند که املاک مذبور 20 هکتار نبوده و در سند و خارج آن واقعاٌ 20 هکتار نمی باشد.
به تاریخ 6/9/89 در وقت فوق العاده شعبه دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 7 تحت نظراست دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاءرای می نماید. 
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای امیر همایون  از رأی شماره  دادگاه عمومی حقوقی ایرانشهر و به طرفیت آقایان دادمحمد و شفیع محمد که بر رد دعوی خواهان به خواسته رفع مزاحمت از 6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت 28 هکتار از پلاک ثبتی 680 و 691 اصلی 109 فرعی اصدار یافته نظر به محتوبات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم اورده به دادگاه ارائه وو اقامه شده رأی تجدید نظر خواسته براساس دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده و خدشه ای بر آن نیست لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه یاد شده را مستنداٌ به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تائید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است . 
تحلیل حقوقی کارآموز
با توجه به اینکه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر دلیلی جهت اثبات مزاحمت نسبت به 6 دانگ یک قطعه زمین اراءه نشده دادکگاه حکم به رد دعوی صادر نموده که کاملاٌ مطابق قانون اصدار یافته و خدشه ای بر آن وارد نیست .