تقسیم ترکه یک قطعه زمین مقوم به یازده میلیون ریال
تاریخ : 22/6/83
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
خواهان: عذری
خوانده: عصمت
خواسته: تقسیم ترکه یک قطعه زمین مقوم به یازده میلیون ریال

مواد استنادی: م 198 قانون آیین دادرسی مدنی – م 2- 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع
 
گردشکار:
خواهان فوق که در ملک (قطعه زمین) واگذازی از اراضی اداره کل زمین شهری استان طی رای شماره کلاسه پرونده 1/167-71 دو حقوقی زاهدان به طرفیت عصمت نسبت به دو دانگ از ملک فوق اثبات مالکیت نموده و رای صادره نیز قطعی می باشد اینک خواهان تقسیم یک قطعه زمین فوق و ارجاع امر به کارشناسی می باشد پس از دادن دادخواست که به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع می گردد مدیر دفتر پس از بررسی رفع نقص آنرا ثبت و وقت رسیدگی تعیین می نماید. سپس خوانده طی لایحه ای اعلام نموده که پول زمین را خودش پرداخت نموده و در خصوص امضای وی به تعهد به انتقال 2 دانگ از زمین چون وی بی سواد بوده با فریب و نیرنگ از او امضا گرفته و آنرا قبول ندارد و در ادامه خواهان تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را می نماید و دادگاه قرار کارشناسی صادر می کند و کارشناس به شرح زیر اظهار نظر نمود که :
نظریه کارشناس:
در خصوص موضوع دعوی عذری علیه عصمت بخواسته تقسیم ملک، پرونده مورد نظر مطالعه و همانگونه که استحضار دارند، این ملک از اراضی واگذاری زمین شهری و فاقد دفترچه مالکیت رسمی بوده، از طرفی برای انجام قرار کارشناسی جهت اعلام نشانی و معرفی ملک و تطبیق موقعیت محلی با قطعۀ مورد نظر و اظهارنظر در مورد سایر مشخصات نیاز به حضور طرفین دعوی می باشد که تاکنون احدی از اصحاب دعوی و یا وکیل خواهان به دفتر اینجانب مراجعه ننموده اند. لذا مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی به حضور اعلام می گردد و اما با راهنمایی خواهان به محل وقوع ملک معرفی شده مراجعه و پس از بررسی مراتب به شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- ملک مذکور در خیابان مذکور در خیابان بدر25 نرسیده به رودکی می باشد.
2- مساحت عرصه مطابق قرارداد واگذاری زمین شهری 000/312 مترمربع می باشد که به صورت یک قطعه زمین و فاقد سند مالکیت (دفترچه رسمی) بوده و اتاق آجری با سقف تیرآهن در ضلع شمال شرقی آن احداث شده.
3- با توجه به تعداد ورثه بنا به اظهارخواهان 1پسر و یک دختر دو سهم به پسر و یک سهم به دختر تعلق خواهد گرفت که مساحت یک سهم دختر از کل ششدانگ مذکور حدود 104 مترمربع از ابعاد 26 *4متر از قسمت غربی زمینی افراز و به دختر تعلق خواهد گرفت. ضمناً با توجه به مقررات شهرسازی متراژ 104مترمربع بصورت سند ششدانگ قابل تفکیک نمی باشد.
رای دادگاه بدین شرح می باشد
در خصوص دادخواست خانم عذرا به طرفیت خانم عصمت بخواسته تقسیم یک قطعه زمین از اراضی واگذاری زمین شهری مقوم به یازده میلیون ریال خواهان توضیح داده است که به موجب رای صادره از شعبه دو حقوقی زاهدان مالک دو دانگ از ملک مذکور بوده که خوانده از تحویل آن خودداری می نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را دارد. دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده حاضر و نیز مفاد پرونده استنادی که خلاصه آنها در پرونده منعکس است هر چند استعلام ثبتی بعمل آمده ملک مزبور بخشی ز پلاک ثبتی 22414 می باشد و پلاک فرعی 541 که یکی از قطعات تفکیکی متعدد می باشد به آن اختصاص یافت است. لکن در پاسخ دیگری اعلام نموده است که نسبت به پلاک فوق الذکر معامله انجام نگرفته و هنوز پلاک در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان قرار دارد از طرفی حسب مدارک موجود و اعلام سازمان مسکن و شهرسازی قطعه مزبور در اختیار خانم عصمت قرار گرفته است و در یک مرحله خواهان به طرفیت خوانده دعوی اثبات مالکیت زمین مورد اختلاف در خصوص طرفین پرونده به عنوان مالکین مشاعی خاتمه نیافته است از طرفی دادگاه برای رسیدگی به موضوع دارای صلاحیت عام است و علاوه اینکه جهت اتخاذ تصمیم نیاز به رسیدگی به دلایل طرفین بوده است بدین لحاظ دادگاه وارد رسیدگی گردیده و با توجه به مطالب مذکور و اینکه مالکیت مشاعی خوانده بر اساس مدارک واگذاری و مالکیت مشاعی خواهان بر اساس رای دادگاه که اشاره شد، محرز است و کارشناس منتخب دادگاه نیز ملک را قابل افراز دانسته و نظریه وی مصون از اعتراض موثر طرفین مانده است لذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از ماده 1 و 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 حکم به افراز و تقسیم ملک موصوف بین خواهان به میزان دودانگ و خوانده به میزان چهاردانگ صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
 

 
 
نظریه کارآموز
بر اساس محتویات پرونده توضیحات خوانده مبنی در بی سواد بودن وی در انتقال سند به خواهان مسموع نبوده زیرا آنچه محرز است اینست که خوانده 2 دانگ از زمین را به نام خواهان کرده و بر طبق موازین قانونی، قانون به همین موضوع توجه دارد و با توجه به مواد قانون افراز و فروش املاک مشاع و نظریه ای که کارشناس منتخب صادر کرده است خوانده ملزم به افراز و تقسیم ملک بوده و این رای نیز صحیح و مطابق موازین قانونی است.