ابطال اسناد سجلی فرزند خوانده به نام مهناز
تاریخ : 22/6/90
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
خواهان :ریاست ثبت احوال شهرستان زاهدان
 خوانده :عبد الحکیم
خواسته:ابطال اسناد سجلی فرزند خوانده به نام مهناز

مواد استنادی :ماده197قانون آیین دادرسی مدنی
 
گردشکار:
استفاده کننده از سند سجلی .........صادره از مینو دشت  به نام عبد الحکیم  بربر دادنامه 81صادره از شعبه 4 اجرایی زاهدان  جاعل شناسنامه مسلسل.......... شناخته شده و موضوع  به اثبات رسیده  و جاعل با شناسنامه  مذکور برای فرزندش بهناز  شناسنامه دریافت نموده خواهان به استناد ماده ده قانون مجازات اسلامی تقاضاضی ابطال شناسنامه  و سند سجلی خاعل را دارد  پس از ارجاع امر به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان و بررسی مدیر دفتر عدم نقص آنرا ثبت و تعیین وقت می نماید  و در موعد مقرر  با ابلاغ به طرفین آنها  جهت حضور در جلسه دعوت می نماید  پس از استماع دفاعیات  دو طرف و مجموع محتویات پرونده در نهایت دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :
در خصوص دادخواست اداره ثبت احوال شهرستان زاهدان با مدیریت آقای محمد  به طرفیت عبد الحکیم به خواسته ابطال  اسناد سجلی فرزند خوانده به نام مهناز خواهان توضیح داده  که خوانده با استفاده از سند سجلی..... برابر دادنامه 8صادره از شعبه 4جزایی زاهدان جاعل شناخته شده است تقاضای ابطال شناسنامه فرزندش را که بر اساس  شناسنامه خود دریافت نموده دارد دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و مندرجات پرونده  استنادی خواهان که خلاصه ان  در پرونده منعکس است  هرچند خوانده در یک مرحله طی دادنامه غیابی مورد استناد  خواهان بابت جعل واستفاده از سند  مجعول محکومیت حاصل نموده لکن در مرحله بعدی و واخواهی دادنامه مذبور طی دادنامه قطعی 225-11/4/86 نامبرده صرفاً به لحاظ مهر کردن شناسنامه  محکومیت حاصل نموده  لکن از جهت جعل و استفاده از سند  مجعول تبرئه گردیده  ودستور تحویل شناسنامه به صاحبش صادر شده است و خواهان به این رای اعتراضی ننموده و قطعیت یافته دلیلی و مدرک  دیگری هم که دال بر عدم تعلق شناسنامه مذکور به خوانده اقامه و ابراز نگردیده است  لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197قانون آیین دارسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف20روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
                                                                               
 

 
نظریه کارآموز:
همانظور که در رای صادره بیان شده چون اداره ثبت احوال دلایل و مدارکی که دال بر محکومیت خوانده باشد نیاورده  خوانده هم طبق دادنامه قطعی 225-11/4/87 فقط  از جهت مهر کردن شناسنامه محکوم شده  نه به عنوان جاعل و استفاده از سند مجعول بنابراین منطقی می باشد که دعوی خواهان رد شود و رای کاملا مطابق  قانون و صحیح می باشد.