انحصار وراثت
تاریخ : 4/5/88
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.
خواهان : راجی
خوانده:................
خواسته:انحصار وراثت

 
گردشکار:
شادران مرحوم محمد در مورخ28/12/83 در اقامتگاه خود شهر زاهدان فوت نموده که وراث عین الفوت عبارتند از متقاضی خانم گنج بی بی ما در متوفی  1-خانم راجی همسر متوفی 2-شریف3-رحیمه4-نیاز محمد5-هاجر6-غلام رسول7.صابره8-محمد صالح9-شمس الدین فرزندان متوفی به غیر از نام بردگان وراث دیگری ندارد.کپی شناسنامه کلیه وراث وبرگ مالیات و استشهادیه پیوست دادخواست است و تقاضا مند صدور گواهی انحصار وراثت می باشند دادخواست مذکور در دفتر ثبت  و پس از تعیین وقت و ابلاغ به آنها :
دادگاه پس از تشریفات قانونی و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث به شماره 4660-16/2/87دارائی سرانجام در تاریخ 30/8/1387 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه عمومی زاهدان تبصری امضا کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت حقوق دیونیکه برتر که تعلق می گیرد به طوریکه یک هشتم از کل ماترک با توجه به اینکه متوفی دارای مذهب حنفی بوده است متعلق به همسر متوفی زوجه و باقی مانده سهم فرزندان ذکور دو برابر اناث بین آنان تقسیم گرددو این گواهینامه تا مبلغ سی میلیون ریال دارای ارزش قانونی است و نسبت به مازاد بر سی میلیون ریال فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد
 
 
 
نظریه کارآموز:
با توجه به رای دادگاه که یک هشتم از کل ما ترک را متعلق به همسر متوفی دانسته و باقی مانده سهم فرزندان که ذکور دو برابر اناث می باشد تقسیم نموده است و در  این میان سهم الارث خانم گنج بی بی مادر متوفی که در قید حیات بوده و مطابق ماده862 قانون مدنی جزو وراث طبقه اول متوفی محسوب و سهم یک ششم را می برد در رای  دادگاه لحاظ نشده بنابراین از این جهت مخدوش بوده و دارای ایراد می باشد.