منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
استان خراسان رضوی : دادگستری های خراسان رضوی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
حوزه های قضائی استان خراسان رضوی 
دادگستری سبزوار
تلفن-2228912-2227142-0571
دادگستری گناباد
تلفن-14-7254711-0535
دادگستری تربت جام 
تلفن-12-2227411-0528
دادگستری خلیل آباد
تلفن-3-7724252-0532
دادگستری نیشابور
تلفن-4-6619701-0551
دادگستری قوچان 
تلفن-20-2224119-0581
دادگستری تربت حیدریه 
تلفن-19-2225114-0531
دادگستری چناران
تلفن-2-6223461-0582
دادگستری فریمان 
تلفن -2-6223451-0512
دادگستری درگز
تلفن-5223535-0582
دادگستری رشتخوار
تلفن-6223180-0532
دادگستری بردسکن
تلفن-7223711-0532
دادگستری سرخس
تلفن-5222218-0512
دادگستری تایباد
تلفن-4224870-0529
دادگستری کاشمر
تلفن-14-8234511-0532
دادگستری خواف 
تلفن- 4222126-0532
دادگستری کلات
تلفن-2-2722861-0512
دادگستری مه ولات 
تلفن-6722502-0532
دادگستری باخرز
تلفن-4824471-0529
دادگستری صالح آباد
تلفن-3223112-0529
دادگستری بجستان
تلفن-6225265-0525
دادگستری لطف آباد
تلفن-5623717-0582
دادگستری سرولایت
تلفن-5273451-0552
دادگستری ششتمد
تلفن-3723701-0572
دادگستری جوین
تلفن-5222245-0572
دادگستری جغتای 
تلفن-5622232-0572
دادگستری دادورزن 
تلفن-4223950-0572
دادگستری زبرخان
تلفن-3223450-0552
دادگستری خوشاب
تلفن -6223745-0572دادگستری بشرویه 
تلفن -3222218-0535
دادگستری میان جلگه
تلفن-4224220-0552
دادگستری کوهسرخ
تلفن-8823536-0532
 
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com