منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
حریم قانونی کانالها و لوله های آب رسانی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

حریم منابع آبی ( بستر، رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه های طبیعی )
   آیین نامه مربوط به استنادتبصره ماده (48) قانون توزیع عادلانه آب- مصوب 1361- و تبصره (66) قانون بودجه 1363 کل کشور
   حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.
   حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند، از 1 تا 20 متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزرات نیرو تعیین می گردد.
   حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر از طرف وزارت نیرو و یا شرکتهای تابع آن برای هر طرف تعیین می گردد و این حریم از منتهی الیه دیواره آنها می باشد.
   ظرفیت کانالها، انهار مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی:
   الف- آبدهی (دبی) بیش از 15 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 12 تا 15 متر.
   ب- آبدهی (دبی) از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 8 تا 12 متر.
   پ- آبدهی (دبی) از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 6 تا 8 متر.
   ت- آبدهی (دبی) از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 4 تا 6 متر.
   ث- آبدهی (دبی) از 150 لیتر تا 2 متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر.
   ج- آبدهی (دبی)از 150 لیتر در ثانیه- میزان حریم از هر طرف 1 متر.
  
  
   1. حریم لوله آبرسانی تا قطر 500 میلی متر کلا 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
   2. حریم لوله آبرسانی از 500 تا 800 میلی متر کلا 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
   3. حریم لوله آبرسانی از 800 تا 1200 میلی متر کلا 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
  
   کانال، انهار، شبکه های آبیاری و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع در مزارع و باغها تا مساحت 100 هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغها مورد استفاده است، دارای حریم نیستند.
  
   در مواردی که در طراحی کانال، تاسیسات تبعی ( راه سرویس، گل انداز، زهکش و غیره) در یک طرف یا طرفین آن منظور شده باشد، حریم مرتبط به فاصله (2) متر از منتهی الیه تاسیسات مذکور برای حفاظت آنها در نظر گرفته می شود. ولی در هر حال فاصله ای که تاسیسات تبعی مذکور به انضمام 2 متر حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد، نباید از میزان حریم مقرر در این ماده کمتر باشد.
  
   برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا 150 متر تراز افقی از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و مصرف و وضع رودخانه ها، نهر طبیعی و برکه که بوسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین می گردد.


کلید واژه ها : حریم قانونی کانالها و لوله های آب رسانی