منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی ورزشکاران
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
1عنوان مقاله: حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی ورزشکاران
نویسنده : حسن منتظری نجف آبادی
تعداد صفحات : 63 زیرشاخه : دیگر مطالب حقوقی
حجم فایل : 420 kb شماره ثبت : 1391-2-13-5327
          مقدمه
 در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند .
 ما تا تحقّق این آرمان ، که « حقوق ورزشی » نیز به عنوان رشتة ویژه ای از حقوق تدوین شود ، راه درازی در پیش داریم : هنوز ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپا است و رویّة قضایی ، چنان که باید ، به این پدیدة مفید اجتماعی و مبارزه با خطر بازیهای ورزشی نپرداخته است . از نظر اجتماعی نیز هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاهها و انجمنهای ورزشی آن اقتدار و انسجام را نیافته اند که آفرینندة نظم نو در ورزش شوند . هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی می نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی مفید می شناسند و این فایده را از آن انتظار دارند که وسیلة تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شوند . این نگرش اخلاقی انگیزة سبک و ناچیزی برای دست زدن به تلاشی گسترده در راه تدوین و تکامل « حقوق ورزشی » نیست ، ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که حقوق حرفه ای و شغلی ایجاب می کند که مقدمة لازم برای آن فراهم آید و نهادهای ورزشی به صورت مؤسسه های بزرگ اقتصادی و حرفه ای در صحنة زندگی اجتماعی ظاهر شوند .
 بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدانهای بین المللی و جهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبة اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد « حقوق ورزشی » مستقل با همة ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست و امیدوارم تشکیل همایشهای بین المللی ، سنگ نخستین این بنای رفیع باشد.
 


کلید واژه ها : حقوق ورزش ، ورزش و حقوق ، مقاله حقوق و ورزش ، حقوق ورزش چیست ، حقوق ورزشی ، آشنایی با حقوق ورزش ، قانون و ورزش ، مسولیت مدنی در ورزش ، مطالعات حقوق ورزشی ، معرفی مقاله حقوق ورزش - کانون حقوق ورزش ، حقوق ورزش در ایران

دانلود به صورت PDF