منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
دکتر سید حسین صفائی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
دکتر سید حسین صفائی

متولد 1312 در قزوین

مدارك تحصیلی:

لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران (1332)

لیسانس حقوق (رشته قضائی( از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1337)

شهادتنامه های دکتری رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران (1340)

دکتری دولتی رشته حقوق خصوصی از دانشکده حقوق داشگاه پاریس (1344)و برنده جایزه علمی (لورا)از ان دانشکده

دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین المللی اموزش حقوق تطبیقی استزاسبورگ(1343_1342)

دیپلم آکادامی حقوق بین الملل لاهه (1354)

گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج (1356)

مشاغل و کارهای علمی و اداری

آسیستان دانشکده حقوق دانشگاه پاریس(1344)

استادیاردانشگاه حقوق دانشگاه تهران(1347-1344)

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (1352-1347)

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (ازسال1352تاکنون)

تدریس درسهای حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تطبیقی،حقوق مدنی و داوریهای بین المللی دردانشکده حقوق دانشگاه تهران و دیگر دانشکده ها و مؤسسات آموزشی در مقاطع مختلف

عضو آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی

عضو انجمن حقوق تطبیقی (فرانسه)

عضو انجمن بین المللی حقوق مؤلف (آلمان)

معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1351-1348)

معاون مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (1358-1354)

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی (1371-1367)

رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از سال 1374

عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

دارای آثار و تألیفات متعدد در حقوق تطبیقی، حقوق مدنی،حقوق بین الملل خصوصی و داوریهای بین المللی

سابقه وکالت و مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری از1353تاکنون

سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوق بین المللی در لاهه و همکاری در پرونده های مطروحه دردیوان دعاوی ایران  ایالات متحده (1361-1365)

همکاری با سازمانها و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع(ساصد) دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاور حقوقی به ویژه در پرونده های بین المللی.

 کتابهای چاپ شده

الف- به زبان فارسی

1.حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداری،1350

2.حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداری،1350

3.مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ،تهران،1355

4. نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا (ترجمه) ، چاپ شرکت سهامی کتابهای جبیبی،تهران،1350

5. حقوق ایالات متحده امریکا(ترجمه) ،چاپ چهارم(با تجدید نظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1374

6.نظامهای بزرگ حقوقی معاصر(ترجمه با همکاری دکتر عزت ا...عراقی و دکتر محمد آشوری) مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم،1378

7.حقوق خانواده ، جلد اول(با همکاری دکتر اسد ا... امامی) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ هشتم،1380

8. حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب(با همکاری دکتراسدا...امامی) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1381(چاپ سوم)

9.مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، تهران،13741سمت، 1381

10.حقوق مدنی(اشخاص ومحجورین) با همکاری آقای دکتر سیدمرتضی قاسمزاده چاپ هفتم،سمت،1381

11. حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی، مجموعه مقالات، نشر میزان1375

12. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی نشر میزان،1375

13. مختصر حقوق خانواده، با همکاری دکتر اسدا… امامی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، 1381

14.درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام هماهنگ حقوقی معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران،1380

15. دوره مقدماتی حقوق مدنی(اشخاص و اموال) ، نشر میزان، تهران،1379

ب- به زبان فرانسه

16. La protection des incopables, Etudes comparatives, paris,1966.

مقالات منتشر شده:

حدود 33 مقاله به زبان فارسی منتشر شده در مجلات معتبر حقوقی و شش مقاله به زبان فرانسه.


کلید واژه ها : دکتر سید حسین صفائی