چگونگی انجام تغییر نام
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
  • تغییر نام چگونه انجام می شود؟
  • مراحل تغییر نام چیست ؟
  • آیا می توان نام شناسنامه را تغییر داد؟
  • آیا می توان نام مذهبی را تغییر داد ؟
  • شرایط تغییر نام شناسنامه چگونه است ؟
 طبق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب برخی اسامی که موجب ضربه وارد شدن به حیثیت افراد شود ممنوع است مثل اسامی که با مقدسات ما تناقض وتفاوت دارد مثل یزید عمر. اسامی مستهجن وغیر اخلاقی خارجی مانند وانوشکا نام های مرکبی که عرفا ونزد مردم نام محسوب نمیشوند مثل شهره فاطمه سعید بهزاد. اسامی ساده ومرکبی که مناسب شان یک انسان نیست مانند گدا کنیز گدا علی گراز علی گرگ قوچی. نام های ساده ومرکبی که شامل مقام های لشکری ویا شهرت هایی هست مثل سردار شهردار دکتر یا دکتر علی و موارد دیگه ای مثل این که دراین قانون قید شده ممنوع است.
افراد می توانند به ثبت احوال مراجعه کرده و تغییر نام خود را درخواست نمایند البته درغیر از این موارد هم اگر فردی نام درست ومورد قبول عرف ومردم جامعه داشته باشد اما دلش بخواهد نام خود را تغییر دهد می تواند اینکار را انجام دهد فقط سختی هایش شاید کمی بیشتر باشد همچنین اگر کسی نام عادی داشته باشد نمی تواند درخواست تغییر نام خود را به موارد ممنوعی که درماده 20 ذکر شده بکند ودرخواستش مورد قبول واقع نمی شود.
·        شرایط ومدارک موردنیاز تغییر نام
اشخاص بالای 18 سال اشخاص کمتر از 18 سالی که حکم رشد دارند ودرمورد افراد کمتر 18 سالی که حکم رشد ندارند و صغیر هستند پدر یا جد پدری وافراد مجنون سرپرست قانونی یا ولی آنها می توانند برای تغییر نام مراجعه کنند ومدارکی هم که برای اینکار نیاز است اصل شناسنامه ودوبرگ تصویر آن، پر کردن فرم تغییر نام و پرداخت هزینه اینکار است. این اشخاص می توانند با تقدیم این مدارک به سازمان ثبت احوال تغییر نامشان را درخواست کنند.          
·        نحوه مراجعه
 افراد می توانند درهمه روز ها وساعات اداری برای این امر به سازمانهای ثبت احوال مراجعه نمایند که همه آن ها برای اینکار امادگی دارند. یا افراد به همان اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه می کنند یا به اداره ثبت احوالی غیر از ان که دراین صورت هم مانعی ندارد وافراد می توانند به اداره ثبت احوالی غیر از محل صدور شناسنامه مراجعه کنند، چه درمورد اول وچه درمورد دوم که افراد به اداره ثبت احوالی غیر ازمحل صدور شناسنامه خود مراجعه می کنند، همانجا مدارک را برای اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه می فرستند که درهرصورت موضوع تغییر نام درکمیته ای به نام کمیته تغییر نام ثبت احوال بررسی ورسیدگی میشود ومعمولا اگر درخواست تغییر نام تناقض ومنافاتی با دستورالعمل تغییر نام نداشته باشد یا به عبارتی درخواست کننده  نخواهد نامش را به نام های موضوع ماده 20 تغییر دهد با آن موافقت میشود. اما اگر کمیته مخالفت کرد موضوع به هیئت حل اختلاف ارسال می شود ودرانجا اگر رائ به نفع درخواست کننده باشد نسبت به گرفتن شناسنامه جدید برای درخواست کننده اقدام میشود واگر رائ برعلیه درخواست کننده باشد با توجه به ماده 4 قانون ثبت احوال تا ده روز وقت دارد نسبت به رائ دردادگاه محل صدور شناسنامه اعتراض کند.