نیم عشر چیست ؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
  • نیم عشر چیست ؟
  • محکوم بها چیست ؟
  • هزینه دادگاه چگونه است ؟
  • آیا هزینه دادرسی با هزینه دادگاه یکی است ؟
دردعاوی حقوقی مبلغی اضافه تر بر مبلغ محکوم بها(خواسته شما ) است  توسط دادگاه ها بری اجرای حکم وصدور اجراییه گرفته میشود که دراصطلاح حقوقی به آن نیم عشر گویند وبا هزینه دادرسی که ابتدا توسط دادگاه ها گرفته میشود فرق دارد زیرا هزینه دادرسی هزینه رسیدگی به پرونده است نه اجرای حکم.
نیم عشر به 2دسته دولتی واجرایی تقسیم میشود درنیم عشر اجرایی محکوم علیه(کسی که محکوم میشود) باید نیم عشر یا هزینه حق الاجرا راپرداخت کند که البته دردوصورت ازپرداخن نیم عشر معاف است یک تا ده روز بعد از صدور ابلاغ اجرایی بدهی خود یا مبلغ محکوم به را پرداخت کند یا با طرف دیگر دعوی ظرف ده روز توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند که دراین صورت از پرداخت نیم عشر معاف است واگر تا قبل از ده روز بخشی از مبلغ محکوم به (مبلغ محکوم شده ) را پرداخت کند به همان میزان از حق الاجرا دریافت نخواهد شد واگر بعد از ده روز با محکوم له توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند نصف حق الاجرا یا نیم عشر را باید پرداخت کند با توجه به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی.   
اما درنیم عشر دولتی که معمولا مربوط به مهریه است ابتدا زن باید یک بیستم مبلغ مهریه یا همان نیم عشر را برای اجرای حکم وصدور اجراییه به حساب دولت واریز کند البته این مبلغ درنهایت از اموال داماد برداشته خواهد شد وبه زن پس داده خواهد شد ولی چون ممکن است تهیه این مبلغ محصوصا درخصوص مهریه های سنگین همان ابتدای کارهم برای زن سخت باشد که دراین صورت میتواند دادخواست اعسار دهد وبا معرفی 2 شاهد به دادگاه اعسار خود را به دادگاه ثابت کند واز پرداخت نیم عشر معاف شود. داماد هم تا ده روز بعد از صدور ابلاغ اجرایی مهلت دارد که مهریه را پرداخت کند یا شیوه ای برای تهیه مهریه به دادگاه نشان دهد یا با همسرش بین خودشان توافق یا سازش کنند که دراین صورت نصف نیم عشر را باید پرداخت کند درغیر این صورت کل مبلغ نیم عشر را باید پرداخت کند.