نحوه تغییر نام
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

 
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه و دستورالعمل تغییر نام
شرح اقدامات
1- برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به رییس اداره ثبت احوال محل  ارائه و با رعایت مقررات ثبت خواهد شد. 
تبصره : چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال دیگری باشد سوابق به آن اداره ارسال خواهد شد.
1-1- پس از بررسی های لازم چنانچه درخواست متقاضی در صلاحیت هیات حل اختلاف باشد، درخواست مطروحه جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع و درغیر این صورت درخواست و مدارک به اداره کل ثبت احوال استان مربوط ارسال خواهد شد.
2- درخواست رسیده توسط اداره کل استان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی در صلاحیت هیات حل اختلاف نباشد ظرف مدت 3 روز به اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد. 
3- اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف مدت 7 روز به اداره کل استان اعلام خواهد نمود.
4- اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل درخواست و در صورت متفاوت بودن محل درخواست با محل صدور به اداره محل صدور نیز منعکس می نماید.
1-4- در صورتی که با تغییر نام موافقت به عمل آمده باشد ضمن ابلاغ به متقاضی، درخواست اجرا از وی اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و صدور شناسنامه جدید ارسال می شود.
2-4- چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابلاغ خواهد شد.
5- اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب دستورالعمل های ابلاغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدید اقدام خواهد نمود.
6- توضیحات مندرج در سند سجلی، پایگاه کشوری و شناسنامه به شرح ذیل خواهد بود.
در سند سجلی و پایگاه: برابر مجوز شماره ..................... مورخ ................... سازمان نام صاحب سند از ................. به ................... تغییر یافته است. 
در شناسنامه: برابر مجوز سازمان نام صاحب شناسنامه از ................. به ............... تغییر یافته است.
7- تغییر نام هر متقاضی صرفاً یک بار و برای افراد 15 سال به بالا امکان پذیر خواهد بود.
تبصره: در مورد افراد بین 15 تا 18 سال پس از درخواست صاحب شناسنامه ، اخذ موافقت ولی یا سرپرست قانونی ضروری است.
8- برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد. 
تبصره: موارد استثناء در کمیسیون نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
9- چنانچه متقاضی ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب نام پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم ننماید، واژه تصویب شده کان لم یکن تلقی می شود و هزینه های پرداختی توسط متقاضی، مسترد نخواهد شد.
10- تغییر نام در مواردی که از شمول این دستورالعمل خارج بوده لیکن متقاضی دلیل موجهی بر تغییر آن داشته باشد، پس از طرح در کمیسیون نام و تأئید ریاست سازمان امکان پذیر خواهد بود.
11- معاونت امور اسناد هویتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل و پس از آموزش های لازم اختیارات موضوع بند 3 را به ادارات کل استان تفویض نماید.
12- اداره کل امور اسناد هویتی نمونه های مورد نیاز را تهیه و به ادارات کل استان ها اعلام خواهد نمود.
13- معاونت امور اسناد هویتی و فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا انجام مکاتبات و ارسال سوابق به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
موارد و مصادیق تغییر نام:
1- تغییر نام های کم اقبال با فراوانی کم به نام های مناسب و فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی 5 سال قبل از تقاضا، مانند:
ثوبان ، اسکندر ،حارس ، بلقیس
2- الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند: 
امین به محمد امین 
سیمین عذار به سیمین 
2- تغییر نام هایی که در صورت اصلی بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده به صورت اصلی و مرکب آن یا یک نام مذهبی دیگر، مانند:
صغری به فاطمه صغری، فاطمه، زهرا
اصغر به علی اصغر، محمد
3- تغییر کنیه های شخصیت های مذهبی به یک نام مذهبی، مانند:
ام البنین ، ابوتراب .
4- تغییر نام هائی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نام های مناسب. مانند:
عشرت ، کرم ، خرم . 
5- تغییر نام هایی که در هنگام نوشتن و یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به نامهای مناسب مانند: سیبویه، ذوالیمنیین 
6- تغییر نام هائی که با شئونات (اجتماعی، علمی، اداری، مذهبی و...) صاحب آن برابر مستندات ارائه شده تناسب ندارند.
7- تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی اشخاص در بین بستگان، ساکنان در یک محله و یا همکاران اداری آنان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجاد کرده باشد.
8- تغییر نام هایی که در عرف محلی و منطقه ای و یا سایر گویش های ایرانی به تشخیص اداره کل ثبت احوال استان برای نامگذاری نامناسب باشند یا معمولاً برای جنس دیگری انتخاب شوند. مانند: عزیز، اکرم، اشرف
9- تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد.
 
مدارک مورد نیاز
 
- نمونه تکمیل شده برگ درخواست تغییر نام توسط صاحب شناسنامه یا ولی، قیم، سرپرست قانونی و وکیل و... .
- اصل و تصویر صاحب شناسنامه.
- اصل و تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی (در صورتی که برگ درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل شده باشد).
- اصل مدرک مثبت سمت درخواست کننده (در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد). 
- اصل رسید بانکی دائر بر واریز هزینه متعلقه.
- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری برای افراد بالای 18 سال.
 
در پایان 
چنانچه  رای صادره توسط اداره ثبت مورد  اعتراض شما بود باید در دادگاه عمومی محل اقامت خود دادخواست دهید در حال حاضر رویه به گونه ای است که اگر دلایل شما واقعی و خوب باشه تغییر نام پذیرفته میشه
منبع :
سایت وکیل مدافع
www.wakilmodafe.com
#تغییر نام#وکیل#وکیل دادگستری#دادگاه#دادگستری#وکالت#دفتروکالت#تغییر اسم#اداره ثبت احوال#حقوق
#wakil#vakil#vakilmodafe#wakilmodafe