مواظب حقه صادر کنندگان چک باشید ( قسمت دوم : نوشته های روی چک و پشت نویسی )
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

هر چند بانک ها موظف هستند به نوشته های روی چک توجه نکنند و به صرف صحیح بودن شرایط چک وجه آن را بپردازند اما برخی از نوشته ها دارای بار حقوقی هستند در این قسمت میخواهیم به یکی از ظریف ترین آنها اشاره کنیم.اگر روی چک نوشته شود بدون قلم خوردگی و پشت نویسی چک نباید این دو مورد را داشته باشد اخیرا مورد جالبی را شخصا دیدم که برای دارنده چک بسیار درد سر شده بود فرد دارنده چک یک چک گرفته بود که روی یک طرف نوشته بود فاقد قلم خوردگی و پشت نویسی و پشت چک نیز نوشته بود فاقد قلم خوردگی که فرد دارنده به هر بانکی مراجعه میکرد وجه چک را به وی نمیدادند به بهانه آن که پشت چک نیز این مطلب درج شده بود فاقد قلم خوردگی چون تو روی چک نوشته بود فاقد پشت نویسی وجه چک را به دارنده چک پرداخت نمیکردن پس وقتی روی چک نوشته فاقد پشت نویسی دقت کنید هبچ مطلبی نباید پشت چک درج گردد البته شخصا اعتقاد دارم بانک باید پرداخت کند اما رویه این گونه میباشد که این چک ها به سختی نقد میشود پس خیلی به مطالب روی و پشت چک دقت کنید فراموش نکنید خود برگه چک بیست ریال بیشتر ارزش ندارد و این صادر کننده چک هست که به آن ارزشو بها میدهد.