مواظب حقه صادر کنندگان چک باشید ( قسمت اول : تاریخ دوم چک )
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

حتما شنیدین که چک یا حقوقی و یا کیفریه یکی از مواردی که چک را حقوقی میکنه صادر کردن چک مدت داره اما خیلی از افراد با اطلاع از این موضوع چک را در روز موعود به بانک میبرند و به گونه ای ان را چک روز نمایش میدهند تا وصف کیفری چک از بین نره اما برخی از صادر کنندگان چک با زیرکی هنگام امضا تاریخ بسیار کوچکی زیر امضا خود میکنند تا با تاریخ روز موعود تفاوت داشته باشه و باعت مدت دار شدن چک و به عبارتی حقوقی شدن چک بشه پس دقت کنید چک دارای تاریخ واحد باشد ضمنا کلر کردن چک نیز چک را حقوقی میکند در صورتی که قبل از موعود به حساب بخوابونید.