مراحل اعتراض به جرایم رانندگی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
  • آیا می توان به جرایم رانندگی اعتراض کرد ؟
  • مراحل اعتراض به جرایم رانندگی چیست ؟
  • نحوه اعتراض به جریمه رانندگی چگونه است ؟
نحوه ومراحل اعتراض به جرایم رانندگی:
درحال حاضر درصورتی که شخصی توسط پلیس های راهنمایی ورانندگی جریمه شود به دوصورت میتواند اعتراض کند.
 .1 اگر اعتراض به قبض یا برگ جریمه باشد مثلا معتقد باشد مبلغی که جریمه شده زیاداست باید به مراکز اجراییات پلیس راهور یا همان پلیس راهنمایی ورانندگی مراجعه کند و درخواست اعتراض دهد که این موارد قابل رسیدگی و اصلاح است.
2 .اما اگر فرد به صورت تخلفات اعتراض داشته باشد مثلا قبول نداشته باشد که فلان تخلف را انجام داده ابتدا باید به دفاتر پلیس +10 مراجعه کرده ودرخواست اعتراض دهد درخواست اعتراض از طریق سیستم برای مراکز اجراییات صادر میشوند ومراکز اجراییات موظفند تا 24 ساعت این درخواست را رسیدگی وپاسخ دهند.
پس از اینکه مراکز اداره اجراییات رای ونظر خود را صادر کردند اگر متقاضی یا درخواست کننده قانع شدند ونظر را قبول کردند که اقدام به پرداخت مبلغ جریمه میکند ولی اگر بازهم اعتراض داشت باید به یکی ازمراکز پلیس راهور یا همان پلیس راهنمایی ورانندگی مراجعه کند واعتراض خود را انجام دهد این مرکز با یک قاضی ویک کارشناس راهنمایی ورانندگی به اعتراض رسیدگی میکند ونظر نهایی که باحکم قاضی است را صادر میکند ودراین مرحله رای قطعی است وقابل اعتراض نیست یعنی اگر دراین مراکز رای بازهم به تخلفات راننده داده شده باشد وانها را تائید کرده باشند دیگر راننده نمیتواند اعتراض کند.
مهلت اعتراض به جرایم رانندگی:
طبق ماده 5 رسیدگی به تخلفات رانندگی مهلت اعتراض به این جرایم 60 روز است واگر درخواست کننده ظرف این مدت اعتراض خود را انجام نهد وجریمه راهم پرداخت نکند یا ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رائ نهایی که توسط مراکز پلیس راهور صادرمیشود اقدام به پرداخت جریمه نکند موظف است دوبرابر مبلغ جریمه را بپردازد
نکته: کسانی که توان اقتصادی کمی دارند اجازه دارند جریمه را به صورت قسطی پرداخت کنند ومبلغ کامل جریمه را یک جا پرداخت نکنند و با مراجعه به سایت 120 و درگاه یا جایی که برای پرداخت جریمه است براساس توان اقتصادی خود جریمه را پرداخت کنند.