مراحل استرداد شناسنامه
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
مراحل استرداد شناسنامه چیست ؟
برای دریافت شناسنامه از محل ضمانت چه باید کرد ؟
 
مراحل استرداد شناسنامه
گاهی پیش می آید که رئیس شرکت یا کارخانه ای شناسنامه کارگر و کارمند خود را به عنوان مثال برای تعهد تا مدتی که کارگر یا کارمند در مجموعه کارفرما کار می کند یا به دلایل دیگر می گیرد اما زمانی که کارگر یا کارمند شناسنامه خود را به دلایلی بخواهد پس بگیرد مثلا بخواهد دیگر درآن شرکت یا کارخانه کار نکند یا به دلایلی دیگر شناسنامه خود را از کارفرما پس بگیرد قبل از دادخواست استرداد شناسنامه باید اقداماتی را انجام دهد همچنین در مورد پدری که از دادن شناسنامه فرزند بزرگسال خود که طبق قانون به سن بلوغ و رشد رسیده و حق استفاده ازشناسنامه خود و اختیار انجام اعمال حقوقی مالی وغیرمالی خود را دارد خودداری نماید یا همسری که اینکار را انجام دهد برخلاف  اینکه از این حقوق طبق قانون وحکم دادگاه جلوگیری نشده است هم همین اقدامات باید انجام شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
1- ابتدا کارمند یا کارگری که میخواهد شناسنامه خود را پس بگیرد می تواند از کارفرما خود رسیدی دریافت نماید یعنی برگه ای که درآن نوشته شده باشد که کارگر یا کارمند شناسنامه خود را به کارفرما داده که این برگه می تواند در ذیل قرارداد کارگر یا کارمند با کارفرما باشد مثلا یک نسخه آن تحویل کارگر یا کارمند شود یا جداگانه باشد که دراین صورت کارفرما نمی تواند که ادعای انکار شناسنامه را کند و بگوید شناسنامه دست من نیست فقط میتواند نسبت به رسید ادعای جعل مطرح کند و مدعی شود همچین رسیدی نداده که دراین صورت هم اثبات به عهده خود او می باشد و اگر دلیل و مدرک قابل قبولی ارائه نکند محکوم و موضوع به نفع خواهان شناسنامه تمام می شود. بنابراین دریافت رسید در اینگونه موارد بسیار لازم وضروری است.
2- شخص قبل از دادخواست استرداد شناسنامه باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و فرم برگه ای را به نام اظهارنامه پر کند البته باید توجه کند چیزی دراظهارنامه ننویسد که به ضرر خود باشد این اظهارنامه برای کارفرما فرستاده می شود اگر کارفرما اقدامی بعد از دریافت اظهارنامه انجام نداد و به آن بی توجه نمود آن وقت می تواند اقدام به دادن دادخواست کند البته باید به این نکته توجه داشت که کسی که رسید هم دریافت نکرده باشد می تواند نسبت به اظهارنامه اقدام کند و رسید فقط به عنوان مدرک علیه کارفرما استفاده دارد که ابتدا با آن می توان بدون مراجعه به دادگاه یا دادسرا ازخود کارفرما شناسنامه را دریافت کرد، اگر کارفرما خودداری کند شخص به دادگاه یا دادسرا مراجعه کرده و از این رسید به عنوان مدرک استفاده می کند که توضیح کاربردی بودن این مدرک را دادیم و این راهم باید مد نظر داشت که درمورد روابط همسری و پدر و فرزندی تو این مورد معمولاٌ رسیدی دریافت نمی شود و مستقیم مراحل اظهارنامه و دادن دادخواست انجام میشود.
3- این مرحله بعد از دادن دادخواست است که درواقع شهادت شهود است و شخص خواهان پس گرفتن شناسنامه می تواند با استناد به شهادت شهود شناسنامه خود را پس گیرد که البته درستی وغلطی شهادت بررسی میشود.
در مراجعه به مراجع رسیدگی به استرداد شناسنامه. دعوای استرداد شناسنامه را به صورت کیفری هم می توان مطرح کرد تحت عنوان خیانت در امانت که در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است و اگر مثلا شناسنامه در شیراز داده شده باشد خواهان باید به یکی از دادسراهای آنجا مراجعه کند و در برگه ای به نام شکواییه شکایت خود را بنویسد که اگر رائ به نفع خواهان صادر شود کارفرما به مجازات خیانت در امانت طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی یعنی از شیش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود ولی اگر به صورت حقوقی این دعوا بخواهد طرح شود به طور ذاتی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و به طور محلی طبق ماده 11  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را دارد یعنی اگر کارمند یا کارگر در شیراز باشند و کارفرما در تهران، خواهان که همان کارگر یا کارمند است باید به یکی از دادگاه های تهران که درمحل اقامت کارفرما هست مراجعه کند و فرم برگه ای به نام دادخواست را پر و درآن  دعوای (شکایت ) خود را مطرح کند البته طبق تبصره همین ماده اگر خوانده در ایران اقامت نداشته ولی اموال غیر منقول یعنی اموالی که قابلیت انتقال ازمکانی به مکان دیگر را داشته باشند درایران داشته باشد در دادگاه محل اموال غیر منقول باید شکایت و طرح دعوی کرد و اگر اموال غیر منقولی هم درایران نداشت آن وقت دادگاه محل اقامت خواهان برای رسیدگی صلاحیت دار خواهد بود یعنی خواهان دعوی را باید درمحل اقامت خود که دراینجا به مثال گفتیم شیراز است مراجعه وشکایت خود را مطرح کند.