مجازات کفتربازی و ایجاد مزاحمت برای مردم
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
مجازات کفتر بازی وکبوتر پرانی درقانون چیست ؟
اگر همسایه مزاحم داریم چه کنیم ؟
جرم مزاحمت برای دیگران چیست ؟
چگونه می توان از سلب آرامش ایجاد شده شکایت کرد ؟

در مناطق مسکونی یعنی درخانه ها چه خانه و ساختمان های آپارتمانی چه ساختمان هایی که آپارتمانی نیستند این کار می تواند از موارد مزاحمت باشد و شامل ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود. ماده 618 قانون مجازات اسلامی بیان می کند کسی که با جنجال هیاهو و حرکات نامتعارف موجب سلب آرامش و آسایش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و قانونگذار این موارد را محدود به مکان خاصی نکرده مثلا نگفته که فقط درخانه و ساختمان این حرکات جرم است یعنی اگر کسی در شرکت یا مغازه یا فروشگاه هم با این رفتارها باعث اذیت و مزاحمت برای همسایگان خود شد شامل همین ماده ومجازات های درون آن می شود البته این جرم از جرایم مقید است یعنی باید نتیجه یا نتایج معینی اتفاق بیفتد که بتوان گفت چنین جرمی اتفاق افتاده و مرتکب یا مرتکبین این جرم را طبق این ماده به مجازات های درون این ماده محکوم کرد. که دراین ماده سلب آسایش و آرامش عمومی، و باز داشتن مردم از کسب و کار است که این دو نتیجه حتما باید اتفاق بیفتد تا بتوانیم بگوییم جرم واقع شده و با توجه به اینکه کلمات عمومی و مردم جمع هستند اگر فقط یک یا دوتن از همسایگان بخواهند ازشخص مزاحم تحت عنوان مزاحمت به استناد ماده 618 شکایت کنند حال عمل شخص مزاحم، کفتر بازی و کبوتر پرانی بوده باشد یا هرعمل دیگری امکان پذیر نیست و بهترین راه این است که این ها با همسایگان دیگر خود جمع شوند و از آنها هم بخواهند استشهادیه ای را مبنی بر شکایت کیفری تحت عنوان مزاحمت امضاء کنند اینطوری راحت تر کارشان پیش خواهد رفت البته در ساختمان هایی که چند طبقه هستند و هیئت مدیره و مدیر دارند ابتدا باید موضوع را به مدیر ساختمان و هیئت مدیره گفت. مدیر ساختمان براساس قانون تملک آپارتمان ها وظیفه دارد تذکر دهد و اگر به تذکر او توجهی نشد میتواند به نمایندگی ازهمسایگان تحت عنوان مزاحمت از فرد مزاحم شکایت کند و البته اگر مدیر هم به درخواست همسایه یا همسایگان بی توجهی نمود همسایه یا همسایگان میتوانند همان مراحلی که دربالا ذکر شد را انجام دهند و در هرصورت پر کردن برگه استشهادیه و امضاء آن توسط دیگر همسایگان بهترین راهکار و شیوه است تا فرد مزاحم را در سریع ترین زمان ممکن بتوان محکوم کرد منظور از استشهادیه برگه ای است که یک نفر از طرف همه می نویسد و بقیه هم در صورت تمایل آن را امضاء میکنند در این مورد هم مثلا یک نفر مینویسد ما همسایگان از اقای X به دلیل مزاحمت کفتر بازی و.. شکایت داریم که موجب برهم زدن آرامش و آسایش ما شده و هرکسی مایل بود زیر آن را امضاء می کند و به عنوان مدرک به دادسرا یا دادگاه های کیفری صلاحیت دار داده میشود.
البته چون ماده 618 جزء جرایمی است که جنبه عمومی دارد دادستان حتی بدون شکایت شاکی هم میتواند به این جرم ورود کند واین جرم را پیگیری کند بنابر این همه چیز هایی که ما گفتیم تفسیر و استدلال از این ماده بود اما حتی اگر یکی ازهمسایگان از شخصی که کفتر بازی کرده شکایت کند دادستان میتواند دستور تحقیق دهد و به نظر در عمل و در رویه قضایی هم همینجور عمل می شود و شخصی که کفتر بازی و کبوتر پرانی انجام داده یا هر نوع مزاحمتی به مجازات ماده 618 محکوم می شود البته در مورد جرم کفتر بازی و کبوتر پرانی در محل سکونت افراد می توان به ماده 619 قانون مجازات اسلامی هم استناد کرد چرا که این ماده تنها مزاحمت برای اطفال یا زنان را مستحق دو تا شیش ماه حبس و 74 ضربه شلاق دانسته است درکفتر بازی مزاحمتی برای اطفال یا کودکان پیش نمی آید ولی در مورد زنان چرا چون مزاحمت برای زنان یک موقع به صورت تیکه انداختن و متلک پرانی است و گاهی هم صورت های دیگر مثل همین کفتر بازی و کبوتر پرانی چون که وقتی کسی اینکار ها را انجام می دهد به پشت بام ها و حیاط های همسایگان دید دارد و ممکن است زنی را با ظاهری بی حجاب و ناپوشیده ببیند که این خود نوعی مزاحمت است بنابراین به ماده 619 هم می توان استناد کرد البته در صورتی که موضوع شکایت همین دید داشتن باشد.
قانون تشدید کبوتر پرانی وآیین نامه آن طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی به منظور محافظت بیشتر از پروازها و هواپیما ها هر کس درشعاع 40 متری فرودگاه ها یا مناطق ممنوعه ای که وزارت جنگ آنها را ممنوعه اعلام کرده اقدام به کبوتر پرانی کند به سه ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم می شود اما با این حال افرادی هستند که شغلشان پرورش و نگهداری کفتر و کبوتر است که باید پروانه و مجوز اینکار را بگیرند و شرایط آن درآیین نامه قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی آمده که درادامه به آن خواهیم پرداخت.
آیین نامه قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی .. هیئت وزیران درجلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پیشنهاد شماره 19781/16730/52 مورخ 2/9/ 1354 وزارت کشور آئین نامه اجرایی تبصره 2 قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1
متقاضی پروانه نگهداری وپرورش کبوتر باید دارای شرایط ذیل باشد.
الف- حداقال 18 سال تمام داشته باشد وگواهی پزشک مبنی برصحت مزاج ارائه نماید
ب- صلاحیت اخلاقی و نداشتن سابقه کبوتر پرانی متاقضی مورد تایید شهربانی یا ژاندارمری باشد البته درگذشته و زمانی که این قانون تصویب شد شهربانی یا ژاندارمری و درحال حاضر باید مورد تایید نیروی انتظامی باشد.
ج- سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد.
د- سواد خواندن ونوشتن داشته باشد .
ماده 2
محل پرورش ونگهداری کبوتر در مناطق موضوع این آیین نامه باید دارای شرایط ذیل باشد.
الف- درنقاط متراکم وپر جمعیت نباشد.
ب- درمجاورت مدارس وآموزشگاه ها نباشد .
ج- از لحاظ شرایط بهداشتی و عدم سرایت بیماری مورد تایید وزارت بهداری و درحال حاضر همان وزارت بهداشت باشند.
د- شرایط ایمنی و عدم مزاحمت برای مجاورین درآن رعایت شده باشد.
ماده 3
 فقدان یا همان نبود هریک از شرایط ذکر شده دربندهای ب وج وانتفاء شرایط مقرر درماده 2 موجب ابطال یا باطل شدن پروانه وتعطیل محل خواهد بود
ماده 4
درصورتیکه به به جهتی ازجهات خواه مربوط به فقدان یا نبود شرایط خواه مربوط به تخلف یافوت یا غیبت صاحب پروانه موجبات تعطیل محل فراهم شود وهمچنین مواردی که به واسطه سوانح طبیعی یا جنگ وامثال آن تعطیل محل لازم باشد کبوترهای موجود زیر نظر شهربانی یاژاندارمری البته درحال حاضر نیروی انتظامی محل به افراد واجد صلاحیت فروخته خواهد شدویا تا تعیین تکلیف موضوع به نزدیکترین انجمن حمایت حیوانات یا شخص مورد اعتمادی تحویل خواهد شد. درصورت فروش کبوتر بهای آن به صاحب کبوتر پرداخت میشود.
ماده 5
 درخواست صدور پروانه باید دارای ضمائم زیر باشد..
الف- رونوشت یا فتوکپی شناسنامه
ب- دوقطعه عکس
ج- دوقطعه عکس
د- تعهد به عدم اقدم کبوتر پرانی یعنی حتی افرادی که این پروانه را دارند فقط حق پرورش و نگهداری کبوتر و کفتر را دارند و حق کبوتر پرانی و کفتر بازی را ندارند و اصلا یکی از شرایط صدور پروانه دادن همین تعهد است.
ماده 6
 شهربانی یا ژاندارمری و درحال حاضر نیروی انتظامی حسب مورد پس از وصول یا دریافت تقاضا وبررسی مدارک ازمحل مورد تقاضا بازدید به عمل میاورد و در صورتیکه رعایت شرایط مقرر در آیین نامه شده باشد به صدور پروانه اقدام میکند.
ماده 7
 مدت اعتبار پروانه یکسال است و درصورتیکه تمدید نگردد از درجه اعتبار ساقط است یعنی اعتباری نخواهد داشت.
اصل تصویب نامه دردفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور ومعاون اجرائی نخست وزیر هادی هدایتی
نکته.. درمورد مزاحمت وجرم کفتربازی د رمناطق مسکونی لازم نیست قصد شخص حتما مزاحمت و آسیب رساندن به مردم باشد چرا که یک قصد اصلی داریم که آن قصد به هم زدن ارامش مردم است و یک قصد تبعی که قصد انجام کار است بدون اینکه قصد نتیجه کار را داشته باشیم یا به نوعی همان سؤ نیت عام و خاص.
نکته.. درماده 3 گفته شده درصورت نبود شرایط ذکر شده دربند های ج وب ماده 1 پروانه باطل و محل تعطیل خواهد شد یعنی اگر بندهای دیگر ماده 1 اجرا نشود موجب تعطیلی محل وابطال پروانه نیست واقدامات دیگری انجام میشود.