فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه :
واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی باید فعالیت های خود را به شبکه های اجمتاعی داخلی منتقل نمایند.
درصورتی که واحدهای صنفی پس از اطلاع رسانی به فعالیت صنفی و یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجمتاعی تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت معدن تجارت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.