دیه کبودی مخاطی لب فوقانی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
دیه کبودی مخاطی لب فوقانی
طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی دیه مقدار مال معینی است که درشرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی برنفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده و درقانون مجازات هم برای جنایت علیه نفس وهر یک از اعضای بدن از مو و سر گرفته تا چشم و لب و زبان تعیین شده که دیه آن به چه صورت است و آیا دیه کامل دارد یا نصف دیه یا هرمقدار از دیه و منظور از دیه کامل دیه جان یا همان نفس انسان است که البته مقدار و قیمت دیه در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده وطبق ماده 549 قانون مجازات اسلامی کتاب چهارم دیات موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن درابتدا هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفضیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام میشود یعنی مثلا در منابع شرعی در سابق دیه قتل فلان مبلغ بوده، به عنوان مثال هزار شتر و آن را طبق همان چیزی که شرع گفته رییس قوه قضاییه هر ساله با قیمت روز و با توجه به تورم و افزایش قیمت های کلی، قیمت و میزان دیه را با نظر مقام معظم رهبری افزایش میدهد و مشخص میکند.
دیه سایر اعضای بدن هم براساس همان دیه جان انسان است و مثلا اگر گفته شود از بین بردن فلان عضو بدن دیه کامل دارد منظور همان دیه کامل جان انسان است که در سال 96 و درحال حاضر 210 ملیون تومان است و اگر از بین بردن عضوی از بدن مثلا از بین بردن دولب انسانی طبق قانون دیه کامل داشته باشد همانطور که گفته شد منظور از دیه کامل همان دیه کامل جان انسان است وهمین مبلغ 210 ملیون تومان باید به عنوان دیه پرداخت شود ومواردی هم که نصف دیه یا یک سوم یا دو سوم دیه باید پرداخت شود بر اساس همین مبلغ است و نصف یا یک سوم یا دو سوم 210 ملیون تومان باید پرداخت شود و دیه کامل جان زن یا قتل زن هم طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی نصف دیه مرد است یعنی 105 ملیون تومان، البته درماه های حرام این مبلغ بیشتر میشود ودیه کامل مرد درماه حرام 280 ملیون تومان است وبرای زن 140 ملیون تومان است والبته مبلغ دیه درماه های حرام هم هرساله توسط رییس قوه قضاییه مشخص میشود و تغییر میکند.
درمورد لب و از بین بردن آن و حتی سست و فلج شدن و جمع شدن درمواد 607 تا 610 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده که درچه صورت دیه کامل باید پرداخت شود درچه صورتی نصف یا دوسوم یا یک پنجم یا یک شیشم. مثلاٌ ماده 607 قانون مجازات اسلامی بیان میکند که از بین بردن دولب دیه کامل و هر یک نصف دیه کامل دارد ودیه ازبین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه میشود.
یعنی درصورت از بین رفتن دولب مبلغ و قیمت دیه 210 ملیون تومان است و هریک از لب های بالا وپایین 105 ملیون تومان است و فردی که یکی از لب های یک نفر را از بین میبرد باید این مبلغ 105 ملیون تومان را به عنوان دیه پرداخت کند و درصورتی هم که مقداری از لب چه لب بالا چه لب پایین از بین برود به نسبت تمام لب محاسبه میشود و منظور از جمله این است که اگرمثلا یک سوم لب بالا یا پایین از بین برود دیه کامل هریک از لب ها به صورت تکی 105 ملیون تومان است و105 ملیون تقسیم بر 3 میشود وهمینطور اگر یک پنجم باشد تقسیم به 5 میشود و همینطور باقی موارد و مبلغ دیه از بین بردن قسمتی از لب به دست می آید.
دیه کبودی مخاطی لب فوقانی.
درقانون مجازات اسلامی دیه از بین بردن اعضای بدن سست وفلج شدن ودرآوردن آنها مثل درآوردن چشم آمده و دیه ازبین رفتن آنها را تعیین کرده و دیه مواردی مثل کبودی سیاه شدگی و سرخ شدگی هم دربند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی آمده که دیه سیاه شدگی 6 هزارم کبودی 3 هزارم یا 3 دهم درصد سرخ شدگی 5/1 هزارم درسر و صورت این مقدارها به طور کامل و درمورد سایر اعضا تغییر رنگ پوست یا به عبارتی همان کبودی سیاه شدگی وسرخ شدگی طبق بند ب همین قانون یعنی ماده 714 قانون مجازات اسلامی نصف مقدارهای گفته شده دربند الف این ماده است.
با وجودی که میزان این موارد را قانون مشخص کرده شخصی که در دعوایی دچار این موارد ازجمله کبودی شد نمیتواند مستقیم و بدون گواهی پزشکی قانونی این مبلغ دیه را به راحتی بگیرد و دادگاه به راحتی حکم به پرداخت این مبالغ گفته شده درماده 714 قانون مجازات اسلامی بدهد بلکه شخص اول باید به پزشکی قانونی برود وپزشکی قانونی نظر خود را درگواهی بنویسد و گزارش بدهد و شخص گواهی و گزارش پزشکی قانونی را به دادگاه ببرد و دادگاه براساس گواهی و گزارش و نظر پزشکی قانونی باید حکم بدهد که این حکم میتواند کمتر از مبالغ تعیین شده دربند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی کتاب چهارم دیات باشد میتواند بیشتر و هم هرطور دیگری باشد و تعیین مبلغ آن با دادگاه است و بدون نظر گرفتن پزشکی قانونی هم دادگاه نمیتواند نظر وپاسخ دهد.
طبق تبصره 1 ماده گفته شده هم فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی ازعضو ونیز بقاء یا زوال اثرآن نمیباشد.
یعنی با توجه به تبصره 1 ماده 714 قانون مجازات اسلامی کتاب چهارم دیات دیه کبودی لب شیش هزارم است که نصف سه هزارم میشود  
موارد بالا جنبه خصوصی جرم بود که مجرم موظف بود برای جبران ضرری که به شاکی زده درجنایت غیر عمدی برنفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی درمواردی که قصاص ندارد باید انجام میداد و جای قصاص دیه بپردازد براساس قانون اما این جرم ها جنبه عمومی هم دارد و از جهت جنبه عمومی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول درآمدهای دولتی کسی که این جرم را انجام میدهد موظف است صد هزار تومان به صندوق دادگستری واریز و پرداخت کند.
منابع.
موسسه حقوقی آوای عدالت سروش
گروه حقوقی موسسان خیر اندیش
مرجع تخصصی حقوق
قانون مجازات اسلامی