دفاع ازحقوق مواد مخدر
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
دفاع ازحقوق مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر برای مجازات افرادی که کارشان این است درسال 1367 تصویب شد وبارها مورد تغییر واصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح درهمین سال 1396 برای کاهش وکم شدن اعدام ها صورت گرفت دربه عنوان مثال درآخرین اصلاح قبل از سال 96 که درسال 89 صورت گرفته بود فروش تریاک شیره وتفاله تریاک وحشیش بیش از 5 کیلوگرم طبق ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اعدام داشت وهمچنین مصادره اموال ناشی ازهمان جرم به جز هزینه هاواموال متعارف زندگی که برای زندگی ضروری بود وفروش وتوضیع وساخت وخرید وحمل ونگهداری ومخفی کردن هرویین ال اس دی وانواع روانگردان های صنعتی طبق ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 بیش از سی گرم اعدام ومصادره اموال ناشی ازهمان جرم را داشت که دراصلاحیه جدید درمورد تریاک وتفاله وشیره آن وحشیش بیش از پنج کیلو گرم تبدیل به بیش از 50 کیلو گرم شده ودرمورد هرویین وسایر روانگردان های صنعتی وال اس دی و.. هم بیش از سی گرم در بعضی مواد تبدیل به بیش از 2 کیلو گرم شده ودربعضی مواد دیگر موضوع ماده 8 تبدیل به بیش از سه کیلو گرم شده ودرصورت وجود این مقادیر که جدیداٌ قانون مشخص کرده حکم به اعدام فرد داده میشود.
همچنین یک قانونی تحت عنوان طرح الحاقی ماده 45 به قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اضافه شده که کسانی که طبق این قانون محکوم به اعدام یا حبس ابد هستند درصورتی که یکی از شرایط این ماده قانونی جدید که در 4 بند گفته شده ثابت شود به درحکم مفسد فی الارض شناخته شده وبه اعدام وضبط اموال ناشی ازهمان جرم محکوم میشوند درغیر این صورت حسب مورد مشمولین یا محکومین به اعدام به حبس درجه یک تا سی سال وجزای نقدی تا دوبرابر حداقل آن وومشمولین یا محکومین به حبس ابد به حبس وجزای نقدی درجه دو ودرهردومورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر یا روانگردان ها محکوم میشوند.
درواقع کسانی هم که محکوم به اعدام هستند با این ماده قانونی جدید تنها درصورتی که شامل چهار بند این ماده قانونی شوند واین چهار شرط یا چهار بند ماده 45 در آنها ثابت شود اعدام میشوند چون درحکم مفسد فی الارض هستند ودرغیر این صورت حتی آنها هم اعدام نمیشوند ومجازاتشان تبدیل میشود البته این چهار بند ماده 45 همانطور که گفته شد شامل محکومین به حبس ابد درموضوعات این قانون نیز میشود ولی به طورکلی این ماده هم برای کاهش اعدام ها تصویب شده وبه صورت قانون درآمده .
بند های ماده 45 قانون مبارزه با اصلاح مواد مخدر.
الف درصورتی که مباشر جرم یا حداقل یکی ازشرکای جرم درحین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مائموران سلاح گرم یا شکاری همراه داشته باشد.
منظور از سلاح دراین بند سلاح سرد ومهمات موضوع قانون مجازات قاچاق دارندگان اسلحه ومهمات غیر مجاز مصوب 7/6 /1390 است
ب مرتکب نقش سردستگی موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد یا سرمایه گزار یا پشتیبان مالی باشد یا از اطفال ونوجوانان زیر هیجده سال یا مجانین یا همان دیوانگان برای کار خود استفاده کرده باشد
پ  درصورتی که مرتکب به دلیل ارتکاب یا انجام جرایم موضوع این قانون قبلاٌ به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیشتر از پانزده سال محکوم شده باشند درصورت تکرار به اعدام محکوم میشوند
ت جرایم موضوع ماده 4 درصورتی که بیش از پنجاه کیلو گرم باشد وجرایم ماده 8 درصورتی که بیش از دوکیلوگرم باشد وسایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد شامل اعدام میشود وحکم اعدام دارد اجرای این بند نسبت به متهمان مجرمان ومرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منوط به وجود یکی از بند های الف ب وپ نیز میباشد یعنی درصورتی این بند نسبت به افراد اعمال میشود که حداقل یکی از سه بند قبلی آن نیز وجود داشته باشد البته این همانطور که درخود بند گفته شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است واین قانون از تاریخ 23 آبان ماه امسال یعنی سال 1396 لازم الاجرا شده است واجرای آن لازم است پس درحال حاضر خود همین بند به تنهایی هم بدون اینکه یکی از بند های الف ب وپ وجود داشته باشد درانجام جرم باعث اعدام است وحکم اعدام برای افراد مرتکبی که شامل این بند میشوند صادرمیشود.
تبصره
درجرایم موضوع این قانون که مجازات آن به حداقل قانونی تا پنج سال صادر شود مرتکب به جز مصادیق تبصره ماده 38 از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط وسایر نهاد های ارفاقی به استثناء عفو مقام معظم رهبری طبق بند 11 از اصل 110 قانون اساسی بهره مند نخواهد شد ودرصورتی که مجازات به بیشتر از حداقل قانونی صادرشود پس از گذراندن بخشی ازمجازات دادگاه مجازات را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق میکند.
این قانون برای کاهش اعدام بعضی از افرادی که حرفه ای دراینکار نیستند یا به دلیل شرایط خاص مالی یا بیماری فرزند پدر مادر یا اقوام نزدیک یا همسر خود مجبور به انجام اینکار میشوند وضع وقرارداده شده است زیرا واقعا دور از انصاف وعدالت است که این افراد بلافاصله اعدام شوند بدون توجه به شرایطشان. یا جوانی برای بار اول به دلیل خرید وفروش وحمل مقدار کمی مواد مثلا 5 کیلوگرم تریاک اعدام شود به علاوه اینکه فرصت اصلاح هم از افراد گرفته میشود وطبق تحقیقات با اعدام ها میزان قاچاقچیان کم نشده به همین دلیل حتی درمواردی غیر اعدام هم این قانون با توجه به شرایطی به افراد تخفیف میدهد وموادی دراین قانون برای همین امر است .
مثلا درماده 38 گفته شده که درصورت مجازات تعزیری مرتکب درصورت وجود جهات مخففه یعنی عواملی که طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف یا همان کم شدن مجازات میشود دادگاه میتواند مجازات فرد را به نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد واگر جرم مجازات حداقل نداشت به نصف خود مجازات جرم تخفیف میدهد تخفیف مجازات حبس ابد 15 سال است  وبرای مجازات اعدام تقاضای عفو یا تخفیف به کمسیون عفو ارسال میشود.
وطبق تبصره ماده 38 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر محکومینی که به هرنحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری کنند وموجب کشف شبکه ها شوند دادگاه صادر کننده رای میتواند با گزارش نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه مجازات را به نصف تخفیف دهد البته گفته شده دادگاه میتواند یعنی برای تخفیف دادن اختیار دارد وموظف به تخفیف دادن نیست اما چون این قانون برای رفاه حال افرادی وضع شده به نظر میرسد که دراکثر موارد تخفیف دهند.
ماده 46 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هم میگوید که اصلاح این قانون توسط مجلس بلامانع است. این ماده به این دلیل است که باید شرایط را سنجید ومناسب با زمان وبا روز پیش رفت وتغییرات لازم واصلاحات لازم را انجام داد تبصره این ماده هم میگوید فهرست مواد های مخدر وروانگردانهای صنعتی به تصویب مجلس میرسد زیرا هرساله وهرآن مواد های جدیدی وارد میشوند یا ساخته میشوند .
منبع
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر