تفاوت وقف عام و وقف خاص چيست؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

تفاوت وقف عام و وقف خاص چيست؟
1) تفاوت در موقوف عليه : در وقف عام موقوف عليه غير محصور و متعدد است وليکن در وقف خاص موقوف عليه محصور است به طوريکه ممکن است وقف بر اولاد باشد ولي در وقف عام وقف بر افراد متعددي از جامعه 
2) تفاوت در اينکه متولي پيش بيني شده باشد يا خير؟اگر در وقف عام متولي تعيين نشده باشد اداره موقوفه با حاکم است(اداره اوقاف) و هيچ گاه موقوف عليه حق مداخله ندارد وليکن در وقف خاص چنانچه متولي تعيين نگرديده باشد موقوف عليه خود موقوفه  را اداره مي نمايد .
3) تفاوت در نيت واقف : عموماً در وقف عام واقف نيتش در راه خيرات مبرات و يا عزاداري و اعمال مذهبي به صورت انتفاع عموم است وليکن در وقف خاص مقصود واقف منتفع شدن افراد خاص که محصور و محدود مي باشند و در زمان وقف افراد منتفع از وقف در ذهن واقف مشخص است و اغلب در وقف خاص موقوف عليه فرزندان و نوادگان و وراث واقف مي باشند .