تخریب و تصرف اراضی ملی در حقوق ایران
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
تخریب و تصرف اراضی ملی در حقوق ایران
در حقوق اموالی داریم تحت عنوان انفال که درسوره انفال آمده و معنی آن یعنی غنیمت های جنگی که متعلق به پیامبر است و الان که پیامبر و امام نیستند اموالی داریم که بر اساس همین سوره و به استناد آن متعلق به دولت است و دولت بعضی اموال را که جزء اموال عمومی مردم و متعلق به دولت میداند به همین سوره استناد میکند و معتقد است این اموال جزء انفال یعنی اموال عمومی مردم و مال دولت است.
بیشتر منابع زیر زمینی و جنگل ها یا منازلی که به هر نحوی به این ها مربوط شود جزء منابع طبیعی واموال عمومی دولت است و دولت نسبت به آن ها مالکیت دارد و باید اختیار آن ها را برعهده گیرد و از تصرف و اختیار دیگران خارج کند.
که دراین مورد دو حالت وجود دارد یا محلی قبل از اینکه به عنوان منابع طبیعی شناخته شود افرادی در آن تصرف داشتند یا بعد از اینکه محلی به عنوان منابع ملی وطبیعی شناخته شود اشخاصی اقدام به تصرف کنند، درموردی که بعد از ملی و طبیعی شناخته شدن محلی به عنوان منابع طبیعی که تکلیف معلوم است و اداره وزارت جهاد کشاورزی باید اقدام به تصرف کند اما درصورتی که قبل ازشناخته شدن محلی به عنوان منابع طبیعی و ملی افرادی در آن تصرف داشته اند و بعد از ملی شناخته شدن هم به تصرفات خود ادامه دهند دودیدگاه وجود داره
1 - عده ای معتقدند همینکه شاکی قبلا تصرف داشته باشد در آنجا برای صدور قرار منع تعقیب فرد یا افراد کافیست
2 - عده ای هم معتقدند که با توجه به ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها وماده 56 حفاظت از جنگل ها و مراتع باید متهم را طبق ماده 69 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مورد مجازت وکیفر قرار داد که به نظر دیدگاه دوم درست تر است.
منابع.
پایگاه حقوقی ویج ایران
نشریه الکتریکی حقوق