به چه میزان سوابق چک افراد داراي سابقه چک برگشتي نگهداري در بانک اطلاعاتي سوابق میشود ؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

به چه میزان سوابق چک افراد داراي سابقه چک برگشتي نگهداري در بانک اطلاعاتي سوابق میشود ؟

اهم مفاد بخشنامه طب / ۹۹۹ مورخ 11/3/1382 در خصوص مدت نگهداري سوابق چکهاي برگشتي در بانک اطلاعاتي اين اداره به شرح ذيل مي باشد:
 
 

۱ فقره  6 ماه
2 فقره  يک سال
3 فقره  دو سال
4 الي 12 فقره   سه سال
13 الي 20 فقره چهار سال
21 الي 50 فقره هشت سال
51 الي 100 فقره ده سال
101 فقره و بيشتر۱۵ سال
 
  لازم به ذکر است جهت آگاهي دوستان  از سوابق چکهاي برگشتي موجود خود در بانک اطلاعاتي اين بانک و چگونگي رفع سوءاثر از سوابق چکهاي مذکور ، کليه شعب بانکها بر طبق بخشنامه هاي بانک مرکزي ( بخشنامه طب/2510 مورخ 24/12/1383 و طب /203 مورخ 14/2/1384 ) موظف به ارائه پرينت صورت کامل تعداد و مشخصات چکهاي برگشتي (درکليه بانکهاي کشور) جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور شدند.
توضيح۱: زمانهاي توقف ياد شده در جدول فوق از تاريخ آخرين چک ، مورد محاسبه قرار مي گيرد.
توضيح۲: بانکها در مورد افرادي که مشمول شرط حذف سوابق از بانک اطلاعاتي به شرح جدول فوق بوده ليکن تاکنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه اي از سوابق مذکور رفع سوءاثر نشده باشد مي توانند نسبت به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي موجود در پرينت سوابق وي که مربوط به ساير شعب همان بانک و يا بانکهاي ديگر  مي باشد نيز اقدام نمايند ( بخشنامه شماره طب/1260 مورخ 22/9/1385)
يادآوري مي شود شعب بانکها موظفندگواهينامه هاي عدم پرداخت چک صادر شده را مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداري نمايند و در صورتي که صاحبان حسابهاي جاري داراي چک برگشتي ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت،  حسن نيت خود را با تأمين وجه چک برگشت شده در بانک و يا ارائه رضايتنامه دارنده چک مزبور اثبات نمايند از ارسال اطلاعات مربوط به چکهاي برگشتي به بانک مرکزي خودداري نمايند.