انجام اضافه کار در روز تعطیل به صورت توافقی چگونه است ؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
کارگرانی که حسب توافق به عمل آمده با انجام ۴۴ ساعت کار و در ۵ روز اول هفته روز پنجشنبه را تعطیل می کنند در صورت انجام کار در روز تعطیل توافقی اضافه کاری آنان با رعایت بند "ب" ماده "۵۹" قانون کار قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.