آیا کارگران روزمزد مشمول مزایا و امتیازات قانون کار می شوند ؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روزمزد ،موقت،ثابت،رسمی،دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به ایتگن معنی کلیه کارگرانی که در چهارچوب قرارداد کار با مدت معین یا قرارداد کار غیر موقت و دایمی به کار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانونا کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روزمزد بودن و سایر انواع مزد تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد نمی کند.