آیا می شود حضانت یکی از والدین را سلب کرد ؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. 🔸موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 
۱- اعتیاد زیان ‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار 
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا 
۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 
۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق 
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
پ ن ؛ البته امکان سلب حضانت هر دو طرف به دلابل بالا هم هست