آیا میدانستید زن هیچ تکلیفی برای تهیه جهیزیه ندارد و تهیه لوازم زندگی از وظایف مرد میباشد؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

تهیه لوازم زندگی با مرد میباشد اصولا زن هیچ تکلیفی جز تمکین به معنای خاص و عام آن ندارد که بابت آن نیز پول دریافت میکند حتی زن میتواند پولی که بابت شیر دادن به فرزند خود را داده نیز مرد بخواهد