آیا میدانستید دولت آمریکا ازدواج غیابی (تلفنی) را دلیلی بر ازدواج شما نمیداند و حتمأ برای کسب حقوق مهاجرت میبایست ازدواج حضوری باشد؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

همانطور که حتما میدانید یکی از راه های مهاجرت به امریکا ازدواج با یک تبعه امریکا هست برخی از این افراد امکان حضور در ایران را ندارند قدیمها به صورت تلفنی زن و شوهر عقد میکردن و بعد عروس خانم اعزام میشد به خارج اما طبق قوانین جدید دولت امریکا فقط ازدواج های حضوری را رسمیت میداند لذا برای جلوگیری از مشکل بهتر است به کشور ثالثی نظیر ترکیه بروند و عقدنامه رسمی انجا تنظیم گردد