آیا میتوان وقف کرد ثروت من صرف قلیان شب عروسی جوانان شود؟
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

موارد مصرف و نيت واقف :
به موجب ماده 66 قانون مدني وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است 
اين بدان معني است که در تعريف وقف گفته مي شود وقف عبارتست از عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود و منظور از تسبيل انفاق در راه خداست و نمي توان در راه خدا قصد و يا نيت غير شروعي داشت 
در بيشتر وقفنامه ها  پيش بيني شده است عوايد و منافع صرف فلان چيز شود و در اين حالت گفته مي شود وقف به صورت انتفاعي مي باشد  مگر در وقفنامه هاي که قصد واقف صرفاً استفاده موقوفه صرف نيت واقف شود مثل ساخت مسجد يا حسينيه و ... 
در روزگار قديم وقفنامه هاي موجود بوده است که جهت عزاداري اباعبدا... الحسين تنظيم گرديده است و واقف مرقوم نموده فلان منافع فلان زمين جهت مخارج پذيرايي عزاداران همچون چاي و کشمش و قليان صرف شود که موارد مصرف آن امروزه جايگاه مناسبي نداشته و اين موارد مصرف از سوي شعب تحقيق اوقاف تعيين مي گردد و در آنجا تشخيص داده مي شود که چگونه از عوايد و مصارف موقوفه در جهت نيت واقف خرج شود .
ولي به حق وقفنامه هاي از گذشته موجود است که بسيار دقيق و ريزبين نسبت به برخي مسائل پيش بيني داشته است 

#وقف
#اوقاف