منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
زیر مجموعه‌های قانون اساسنامه سازمانها و شرکتهای دولتی

اساسنامه سازمان اقدامات تأميني و تربيتی مصوب 1356.11.15 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
اساسنامه سازمان زمين
‌اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران
اساسنامه سازمان گوشت كشور ‌مصوب 1347.5.6 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ‌مصوب 1346.12.9 كميسيون مشترك دارايي مجلسين
اساسنامه شركت دخانيات ايران
‌اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران ‌مصوب 1352.11.3
‌اساسنامه شركت سهامي چاي ايران ‌مصوب 1347.11.20 كميسيون‌هاي امور استخدام.
‌اساسنامه شركت سهامي مخابرات استان‌ها
اساسنامه شركت مخابرات ايران
اساسنامه صندوقهاي رفاه دانشجويان ‌مصوب 1352.12.27 كميسيونهاي پارلماني مجلس
قانون اساسنامه سازمان جغرافيايي‌نيروهاي مسلح
قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور
قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران