منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مشاهده پاسخ سوال


تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
سوال :

اقای وکیل سلام ما یک همسایه داریم که پدر مارو در اورده است.یا شارژ نمیده یا اینکه6 ماه باید بهش بگیم تا پول را بدهد.چه کاری میتوانیم انجام دهیم که ادب شود؟


پاسخ :

باعنایت به ماده ده مکررقانون تملک اپارتمان هاوتبصره یک الحاقی به این ماده درصورت امتناع مالک یااستفاده کننده ازپرداخت سهم خود،ازطریق مدیرساختمان به وسیله اظهارنامه باذکرمبلغ، هزینه هامطالبه میشودوهرگاه ظرف ده روزازپرداخت خودداری شود،مدیریاهیات مدیره میتواندبه تشخیص خودوباتوجه به امکانات ازدادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ،تهویه مطبوع،اب گرم،برق،گازوغیره خودداری کندودرصورتیکه بازاازپرداخت شارژخودداری شدمدیرمیتواندازاداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اجراییه کند.
ازطرف دیگر،چنان چه قطع خدمات مشترک موثرواقع نشدمستندابه تبصره یک ماده ده مدیرمیتوانددادخواست خودراباعنوان مطالبه شارژمعوقه به شورای حل اختلاف ارایه دهد.
بایدتوجه داشت که منظورفقط خدمات مشترک است واگربرق یااب اختصاصی باشد ،مدیرحق قطع کردن ان رانداردوگرنه به جرم ممانعت ازحق محکوم ،میشود.