منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تفسير قانوني در خصوص تعيين ساختمانهاي مشمول ماده 5 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و‌تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌تفسير قانوني در خصوص تعيين ساختمانهاي مشمول ماده 5 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و‌تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
‌موضوع استفسار
‌آيا منظور از ساختمانهاي مربوط به اداره زندانها و امور زندانيان موضوع ماده 5 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور‌به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364.11.6 كليه ساختمانهايي است كه به عنوان زندان از آنها استفاده مي‌شده است يا‌اماكني كه صرفاً به عنوان زندان ساخته شده‌اند؟
‌نظر مجلس
‌ماده واحده - با عنايت به عموم ماده 5 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني‌و تربيتي كشور، مقصود از كليه اموال غير منقول، اعم از ساختمانهايي است كه به عنوان زندان ساخته شده يا به اين عنوان از آنها استفاده مي‌شده است.
‌تفسير قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1370.9.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF