منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهي‌نامه‌هاي فني و‌هواپيماها و كاركنان پرواز
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهي‌نامه‌هاي فني و‌هواپيماها و كاركنان پرواز
‌تعاريف
‌حداكثر وزن - منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Maximum Take off Weightكه در گواهي‌نامه معتبر صلاحيت پرواز‌هواپيما ذكر شده و چنانچه چنين گواهي‌نامه‌اي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است.
‌روز - منظور فاصله زماني بين طلوع و غروب آفتاب در سطح زمين در فرودگاه مربوطه مي‌باشد.
‌فرود - منظور فرود در يكي از فرودگاه‌هاي كشوري متعلق به دولت مي‌باشد.
‌فرود و يا پرواز شب - منظور فرود يا پرواز در فاصله بين ساعات غروب و طلوع آفتاب و يا در هر زمان ديگري است كه بنا به مقتضيات فني و يا‌درخواست خلبان هواپيما بايد با استفاده از وسائل روشنايي فرودگاه انجام شود.
‌هواپيماي خصوصي - منظور هواپيمايي است كه گواهي‌نامه صلاحيت پرواز آن مشروط بر عدم استفاده هواپيما در حمل و نقل عمومي صادر شده‌باشد و براي پروازهاي خصوصي بدون قصد انتفاع مورد استفاده قرار گيرد.
‌ماده 1 - عوارض فرود. براي هر دفعه فرود آمدن هواپيماهايي كه مشمول اين قانون مي‌شوند: براي هر هزار كيلوگرم حداكثر وزن 100 ريال دريافت‌مي‌شود. در محاسبه حداكثر وزن كمتر از هر هزار كيلوگرم هزار كيلوگرم محسوب خواهد شد.
‌ماده 2 - عوارض توقف. هواپيماهايي كه مشمول اين قانون مي‌شوند عوارض زير را بابت توقف در هواي آزاد يا آشيانه براي هر بيست و چهار‌ساعت بايستي بپردازند:
1 - حداقل عوارض پرداختي 100 ريال است.
2 - تا 50 هزار كيلوگرم از قرار هر هزار كيلوگرم 20 ريال.
3 - از 50 هزار كيلوگرم به بالا علاوه بر عوارض فقره 2 فوق نسبت به مازاد هر هزار كيلوگرم 15 ريال.
4 - چنانچه توقف در آشيانه يا مكان سر پوشيده باشد عوارض متعلقه دو برابر مي‌گردد. در محاسبه حداكثر وزن كمتر از هر هزار كيلوگرم هزار كيلوگرم‌محسوب خواهد شد.
‌تبصره 1 - توقف هواپيما در صورتي كه كمتر از يك ساعت باشد مجاني و معاف از پرداخت است و توقف بيش از يك ساعت تا بيست و چهار‌ساعت - بيست و چهار ساعت محسوب مي‌شود.
‌تبصره 2 - منظور از توقف فاصله زماني بين هر فرود و برخاستن هواپيما مي‌باشد كه آن جداگانه محاسبه و دريافت مي‌گردد.
‌ماده 3 - عوارض روشنايي (‌يا عوارض پرواز شب). علاوه بر عوارض مذكور در مواد 1 و 2 براي عملياتي كه مستلزم استفاده از وسايل روشنايي باند‌مي‌باشد عوارض زير دريافت مي‌گردد:
‌الف - براي هر مرتبه استفاده از وسائل
‌الكتريكي روشنايي باند 2000 ريال.
ب - براي هر دفعه استفاده از وسائل
‌روشنايي نفتي يا علائم ديگر كه معد به پرواز
‌شب باشد در فرودگاه‌هايي كه فاقد وسائل
‌الكتريكي است. 1000 ريال.
ج - براي هر بار پرواز از روي باند
‌بدون نشستن كامل (Touch and go Low Pass)‌كه
‌مستلزم استفاده از وسائل روشنايي باند باشد. 2000 ريال
‌د - براي هر بار عبور از باند يا حركت
‌در محوطه فرودگاه كه منتهي به برخواستن هواپيما
‌نشود و مستلزم استفاده از وسائل روشنايي باند
‌باشد(Runway cross). 500 ريال.
‌ماده 4 - عوارض استفاده از وسائل ناوبري و مخابراتي و سرويسهاي مراقبت پرواز در پروازهاي عبوري بدون توقف در ايران. از هر هواپيما كه از‌يك يا تمام وسائل ناوبري و مخابراتي هواپيمايي كشوري و ساير سرويسهاي مراقبت پرواز در پروازهايي كه به طور عبوري از فراز خاك ايران صورت‌مي‌گيرد استفاده نمايد 2000. ريال دريافت مي‌گردد.
‌تبصره 1 - پروازهايي كه مدت عبور آن از فراز خاك ايران كمتر از 15 دقيقه باشد از پرداخت عوارض خدمات فوق‌الذكر معاف مي‌باشد.
‌تبصره 2 - اداره كل هواپيمايي كشوري مجاز است هواپيماهاي كشورهايي را كه بر اساس معامله متقابله از هواپيماهاي ايراني براي استفاده از‌وسائل ناوبري و مخابراتي و سرويسهاي مراقبت پرواز حقوقي دريافت نمي‌دارند از عوارض مشروح در ماده 4 فوق معاف دارد.
‌ماده 5 - عوارض صدور گواهي‌نامه صلاحيت پرواز. براي بازرسي و صدور گواهي‌نامه صلاحيت پرواز نسبت به هواپيماهايي كه در ايران به ثبت‌رسيده است و حداقل هر سال يك بار به عمل مي‌آيد عوارض زير دريافت مي‌شود:
>‌جدول: دوره 21 - جلد 9 - صفحه 5430<
‌اگر حداكثر وزن هواپيما از 12500 كيلوگرم تجاوز نمايد مبلغ 30 ريال نسبت به هر يكصد كيلوگرم مازاد بر 12500 كيلوگرم اضافه مي‌شود.
‌ماده 6 - عوارض تمديد موقت اعتبار گواهينامه صلاحيت پرواز.
‌الف - عوارضي كه براي تمديد موقت اعتبار گواهينامه صلاحيت پرواز هر هواپيما تعلق مي‌گيرد معادل عوارضي است كه طبق ماده 5 اين تعرفه‌بايد پرداخت شود.
ب - عوارض مقرر در بند الف براي تمديدهاي موقت بيش از يك هفته مي‌باشد و در مورد تمديدهاي موقت كمتر از يك هفته فقط براي يك بار‌عوارض مقرر در ماده 5 دريافت نخواهد شد.
‌ماده 7 - عوارض صدور گواهينامه ثبت هواپيماها. براي هر دفعه صدور گواهينامه ثبت و تابعيت هواپيماها عوارض زير اخذ مي‌گردد:
>‌جدول: دوره 21 - جلد 9 - صفحه 5431<
‌تبصره - در صورتي كه مالك هواپيما تغيير كند گواهينامه ثبت بايد طبق مقررات آيين‌نامه ثبت و تابعيت هواپيما به نام مالك جديد صادر گردد و‌عوارض مربوطه از مالك جديد دريافت مي‌گردد.
‌ماده 8 - تعرفه عوارض آزمايش به منظور صدور گواهينامه‌هاي خلباني و ساير گواهينامه‌هاي فني هواپيمايي.
>‌جدول: دوره 21 - جلد 9 - صفحه 5432 الي 5434<
‌تبصره 1 - براي آزمايش چنانچه از هواپيماي دولتي استفاده گردد مبالغ زير دريافت مي‌گردد:
1 - هواپيماي يك موتور ساعتي 2000 ريال
2 - هواپيماي دو موتور ساعتي 5000 ريال
3 - هواپيماي دوموتوره جت ساعتي 10000 ريال
4 - پرواز با دستگاه مخصوص Link Trainer ساعتي 300 ريال
‌تبصره 2 - براي صدور نسخه دوم هر نوع گواهينامه 200 ريال دريافت مي‌گردد.
‌تبصره 3 - براي تجديد قسمتي از آزمايش كلي گواهينامه هر دفعه 200 ريال دريافت مي‌گردد.
‌ماده 9 - عوارض متفرقه.
1 - حق اشتراك كتاب اطلاعات هواپيماي كشوري
(AiP) هر نسخه 1200 ريال.
2 - ارسال اصلاحيه‌هاي بعدي كتاب فوق ساليانه هر نسخه 600 ريال.
3 - صدور گواهينامه تأسيس فرودگاه خصوصي هر نسخه 3000 ريال.
4 - صدور پروانه بهره‌برداري هوايي موضوع ماده
17 قانون هواپيمايي كشوري 30000‌ريال.
5 - اجازه‌نامه تأسيس آموزشگاه‌هاي تعليماتي
‌هواپيمايي با رعايت مفاد ماده 17 قانون
‌هواپيمايي كشوري 2000 ريال.
6 - اجازه‌نامه پروازهاي بازرگاني موضوع قسمت
‌اخير ماده 17 قانون هواپيمايي كشوري 2000 ريال.
7 - اجازه‌نامه تعميرگاه‌هاي هواپيما 20000 ريال.
8 - اضافه كردن اختيارات تعميرگاه
‌فني هواپيما 5000 ريال.
‌ماده 10 - معافيتها: در موارد زير عوارض مربوطه دريافت نمي‌گردد.
1 - هواپيماهاي متعلق به دربار سلطنتي.
2 - هواپيماهاي متعلق به دولت كه به منظورهاي غير بازرگاني پرواز مي‌نمايند.
3 - هواپيماهاي متعلق به رؤساي كشورها و نمايندگان سياسي و وابسته‌هاي سفارتخانه‌هاي مقيم كشور شاهنشاهي ايران كه به منظور غير بازرگاني‌پرواز مي‌نمايند.
4 - هواپيماهايي كه بنا به توصيه يكي از سازمانهاي دولتي ايران به منظور همكاريهاي نظامي و اقتصادي و كشاورزي و غيره و يا بنا به دعوت دولت‌شاهنشاهي ايران در فرودگاه‌هاي ايران به پروازهاي غير انتفاعي مبادرت نمايند.
5 - هواپيماهايي كه به منظور نجات در موارد سانحه در ايران پرواز مي‌نمايند.
6 - پروازهاي آزمايشي كه بنا به دستور اداره كل هواپيمايي به منظور احراز صلاحيت پرواز هواپيما صورت مي‌گيرد.
7 - فرودهايي كه بنا به دستور مقامات هواپيمايي و يا امنيتي ايران به منظور كنترل پرواز صورت مي‌گيرد.
8 - حق اشتراك كتاب اطلاعات هواپيمايي كشوري (A.I.P) و حق تمديد آن در مورد سازمان‌هاي دولتي ايران و مقامات دولتي هواپيمايي كشورهاي‌خارجي.
9 - عوارض صدور و تمديد گواهينامه براي كاركنان هواپيمايي كل كشوري.
‌تعرفه فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره و تعاريف ضميمه كه به استناد ماده واحده بيست و پنجم بهمن ماه 1345 در تاريخ روز شنبه 1346.6.18‌به تصويب كميسيون راه و دارايي مجلس سنا رسيده بود به ترتيب در تاريخ روز چهارشنبه بيست و نهم شهريور ماه و شنبه اول مهر ماه يك هزار و‌سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب كميسيونهاي دارايي و راه مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF