منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي ‌مصوب 47.8.11 كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي
‌مصوب 47.8.11 كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين
‌ماده 19 - در مناطق روستايي كشور كه به علت حوادثي از قبيل زلزله - سيل - انهدام يا نقصان آب، وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به‌منظور كمك به كشاورزان و عمران و بهبود امر زراعت تشكيل شركت سهامي زراعي را لازم بداند حوزه عمل شركت را در محل و مساحتي كه متناسب‌بداند تعيين و بلافاصله اراضي و مستحدثات و اعياني و قنوات و چاههاي آب و وسايل آبياري موجود در آن محدوده را در تصرف و اختيار شركت قرار‌خواهد داد.
‌وزارت مذكور سهامداران شركت را از زارعين - برزگران - كشاورزان خودكار كه ممر اعاشه آنها منحصراً از طريق كشاورزي است و در منطقه روستايي‌سكونت داشته‌اند، انتخاب و محل سكونت جديد و ميزان سهام هر يك را متناسب با تعداد افراد خانوار و زراعت قبلي آنان معين مي‌نمايد. در صورتي‌كه بنا به اطلاعات دريافتي از مراجع محلي فوت اشخاص مذكور رسماً اعلام گردد سهام به صورت كلي به نام ورثه صادر و توزيع خواهد شد، پس از‌صدور گواهي حصر وراثت ورثه حق استفاده از منافع و سهام را خواهند داشت.
‌تبصره - وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مي‌تواند از مقررات فوق در مورد زارعيني كه اراضي زراعتي آنان در مخازن سدهاي دولتي قرار‌بگيرد استفاده نمايد.
‌ماده 20 - اراضي و مستحدثات و اعياني و قنوات و چاههاي آب و وسايل آبياري واقع در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي در صورتي كه در تاريخ‌تشكيل شركت در مالكيت يا اجاره سهامداران نباشد به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي منتقل مي‌گردد و متناسب با آن وزارت مذكور طبق‌ماده سوم اين قانون در شركت سهامي زراعي مربوط ذي‌سهم خواهد بود.
‌ترتيب ارزيابي اين قبيل اراضي و مستحدثات و پرداخت بهاي آن به مالكين مربوط به قرار ذيل است:
‌الف - بهاي اراضي (‌اعم از نسق و مكانيزه) بر اساس قانون اصلاحي اصلاحات ارضي (‌مصوب 40.10.19) و مقررات آن وسيله وزارت اصلاحات‌ارضي تعيين مي‌گردد.
‌قيمت اعياني و مستحدثات و چاه آب و وسائل آبياري و همچنين آن قسمت از ماشين آلات كشاورزي مورد نياز وسيله كميسيون مذكور در تبصره 2‌ماده 8 مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي (‌مصوب 22 خرداد 46) تعيين خواهد شد وجوه متعلقه در مورد اعيان و مستحدثات از تاريخ تنظيم‌سند انتقال به اقساط پانزده‌ساله با سود صدي شش در سال و ارزش چاه آب و موتور مربوط به آن نقداً از طرف دولت پرداخت مي‌شود.
ب - موقوفات خاص واقع در محدوده مورد عمل شركت به منظور تبديل به احسن به ترتيب فوق خريداري و وجوه حاصله با نظارت سازمان اوقاف‌براي خريد و وقف مال ديگري اختصاص خواهد يافت.
‌موقوفات عام را شركت سهامي زراعي 99‌ساله اجاره خواهد كرد اجاره بها بر اساس معدل عايدات خالص سه سال قبل از تصويب اين قانون تعيين و‌همه‌ساله از طرف شركت پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - كليه اسناد و قراردادهايي كه مانع اجراء اين قانون است با تشخيص و اعلام وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي فسخ شده محسوب‌مي‌گردند.
‌ماده 21 - سهامداران يا ساير اشخاصي كه در اجراي اين قانون براي تنظيم و امضاء اوراق يا اسناد و دفاتر دعوت مي‌شوند چنانچه در موعد مقرر حضور‌نيابند وزارت اصلاحات ارضي به قائم‌مقامي آنان اوراق يا اسناد و دفاتر مربوط را امضاء مي‌نمايد. همين ترتيب در ساير مواردي كه به علل و معاذير‌ديگري از قبيل مجهول‌المالك بودن ملك يا عدم گواهي حصر وراثت و يا معين نبودن ولي يا قيم صغار امضاء و تنظيم اسناد و دفاتر يا ساير اوراق‌مربوط به شركت متعسر باشد معمول خواهد شد.
‌در اين قبيل موارد وجوه قبوض يا سهام تعيين شده در صندوق ثبت محل توديع خواهد گرديد تا پس از تعيين تكليف قطعي قانوني به ذيحق تسليم‌شود.
‌ماده 22 - در اجراي اين قانون ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم يا فسخ اسناد و مأمورين انتظامي در مورد تصرف يا خلع يد از محدوده‌مورد عمل شركتهاي سهامي زراعي مكلفند دستور وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي را بلافاصله پس از اعلام به مورد اجرا گذارند.
‌ماده 23 - نسبت به اراضي باير و مسلوب‌المنفعه واقع در حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي اعم از دهات مشمول مرحله اول يا دوم اصلاحات‌ارضي طبق ماده سوم اين قانون عمل خواهد شد.
‌ماده 24 - چنانچه پس از تعيين و صدور سهام اختلافي در مورد ميزان سهام و تعلق آن ايجاد شود به تقاضاي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي يا اشخاص ذي‌نفع موضوع در هيأت سه نفري مقرر در ماده 8 مطرح و طبق تصميم هيأت اقدام خواهد شد.
‌ماده 25 - در صورتي كه مدير عامل - بازرس و يا ساير مأمورين منتخب براي خدمت در سازمان امور شركتهاي سهامي زراعي از بين كاركنان وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي يا سازمان مركزي تعاون روستايي باشند حقوق و مزاياي ثابت آنان از محل بودجه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي و سازمان مركزي تعاون روستايي و ساير مزاياي آنها از محل اعتبارات طرح مربوطه پرداخت خواهد شد.
‌مدت اشتغال اين قبيل كاركنان در سازمان امور شركتهاي سهامي زراعي جزء سوابق خدمت آنان برابر مقررات مربوطه محسوب و مشاغل مذكور ضمن‌پستهاي سازماني وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي منظور مي‌گردد.
‌ماده 26 - تبصره ذيل به ماده 15 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي اضافه مي‌گردد.
‌تبصره - مركز تحقيقات روستايي طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب كميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين برسد اداره خواهد شد.
‌لايحه قانوني فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره به استناد ماده 16 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي در تاريخ روز يكشنبه پنجم آبان ماه1347 به تصويب كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلس سنا و در جلسه روز شنبه يازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت‌مورد تصويب كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلس شوراي ملي قرار گرفته و صحيح است.
 

دانلود به صورت PDF