منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
‌ماده 1 - رئيس قوه قضائيه علاوه بر وظائف و اختيارات موضوع قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 1371.12.9 ، داراي وظائف‌و اختيارات مصرح در اين قانون نيز به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - ايجاد تشكيلات قضائي و اداري لازم و متناسب با وظايف مقرر در اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي در دادگستري.
ب - انتقال قضات داوطلب به تهران و ساير شهرستانهائي كه با كمبود شديد قاضي مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعايت قانون نقل و‌انتقال قضات.
ج - پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته آن به هيأت وزيران.
‌ماده 2 - رياست قوه قضائيه سمت قضائي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي، رأي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن را‌جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.
‌ماده 3 - دولت موظف است لوايح قضائي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي‌شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس‌شوراي اسلامي نمايد.
‌ماده 4 - رئيس قوه قضائيه مي‌تواند صلاحيت قضات را به سه درجه تقسيم و با در نظر گرفتن سوابق علمي و تجربي، درجه صلاحيت هر قاضي را‌تعيين نمايد.
‌ماده 5 - آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
‌تاريخ تصويب 1378.12.8
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1378.12.9
 

دانلود به صورت PDF