منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها
‌ماده 1 - در مركز هر حوزه شهرداري كميسيوني به نام (‌كميسيون ناظر سهم فرهنگ) كه داراي شخصيت حقوقي است مركب از رييس فرهنگ -‌رييس انجمن شهر و يا نماينده آن انجمن و سه نفر از معتمدين محل به پيشنهاد اداره فرهنگ و تصويب فرماندار يا جانشين او براي نظارت در مصرف‌سهم فرهنگ تشكيل مي‌شود و انجام اين وظيفه ملي افتخاري است و حق‌الزحمه ندارد.
‌تبصره - در صورتي كه محلي فاقد انجمن شهر باشد به جاي انجمن شهردار محل و يا نماينده او در كميسيون مزبور عضويت خواهد داشت.
‌ماده 2 - رياست كميسيون با رييس فرهنگ محل خواهد بود و كميسيون موظف است كه در اولين جلسه يك نفر را به عنوان خزانه‌دار از بين اعضاء‌خود انتخاب نمايد و تمام حوالجاتي كه از محل عوايد 5% صادر مي‌شود بايد به امضاء رييس فرهنگ و خزانه‌دار باشد.
‌تبصره - در تهران نمايندگي فرهنگ و رياست كميسيون به عهده مدير كل اداري وزارت فرهنگ بود.
‌ماده 3 - كميسيون ناظر سهم فرهنگ هر محل بايد حساب مخصوصي در بانك ملي به نام سهم فرهنگ باز كند و شهرداري مكلف است 5% از كليه‌درآمد خود موضوع ماده 68 قانون شهرداريها مصوب كميسيونهاي مشترك را در آخر هر ماه به حساب مزبور تحويل دهد.
‌ماده 4 - درآمد حاصل از صدي پنج مزبور مادام كه احتياجات ساختمانهاي فرهنگي مرتفع نشده باشد بايد منحصراً به مصرف ساختمان و تهيه ابنيه‌فرهنگي و خريد زمين برسد و درآمد مربوط به هر حوزه شهرداري مخصوص به همان حوزه است و به هيچ عنوان ديناري از آن را نمي‌تواند در حوزه و‌محل ديگري به مصرف رسانيد.
‌تبصره - هر گاه درآمد حاصل از 5% محلي كافي براي ايجاد ساختمان نباشد كميسيون مي‌تواند به اعتبار درآمد سالهاي بعد تا ميزان پنج برابر درآمد‌ساليانه استقراض و از درآمد سالهاي بعد مستهلك نمايد.
‌ماده 5 - وظايف كميسيون نظارت به قرار زير است:
‌الف - خريداري زمين جهت ايجاد بناي مدرسه علاوه بر آن چه متمكنين براي ساختمان مدرسه اهداء مي‌كنند.
‌تبصره - چنانچه دولت و يا شهرداري مالك زميني باشد كه براي احداث ساختمان مدرسه بتوان از آن استفاده نمود بايد آن را بلاعوض براي‌ساختمان فرهنگي منتقل نمايند.
ب - خريداري محل و خانه‌هاي آماده و ساخته شده كه مناسب محل مدرسه باشد.
ج - تعمير و تكميل ابنيه موجود مدارس و تهيه زمين ورزش.
‌ماده 6 - كميسيون نظارت بايد نقشه زمين را تهيه كرده به وزارت فرهنگ بفرستد كه نقشه ساختمان را وزارت فرهنگ تهيه نمايد و با اين كه نقشه‌ساختمان را هم كميسيون تهيه نموده و براي تصويب به وزارت فرهنگ پيشنهاد نمايد.
‌تبصره - نقشه ساختمان بايد با رعايت كامل صرفه‌جويي و سادگي و استحكام و بر طبق اصول فني و بهداشتي ترسيم شود.
‌ماده 7 - كميسيون مي‌تواند پس از ايجاد ابنيه ضروري درآمد حاصل از محل 5% درآمد ساليانه را با تصويب وزارت فرهنگ به مصرف ساير‌مؤسسات فرهنگي و خريداري اثاثيه و توسعه امور فرهنگ محل از قبيل تأسيس آزمايشگاه (‌لابراتوار) و تكميل مدارس حرفه‌اي و روستايي و تهيه‌لوازم فني آموزشگاه‌ها و كتابخانه‌ها برساند ولي به هيچ وجه نمي‌تواند از اين اعتبار براي حقوق و فوق‌العاده و خرج سفر و پاداش و امثال آن پرداخت‌نمايد.
‌ماده 8 - كميسيون موظف است در پايان هر سال ترازنامه درآمد و هزينه خود را تنظيم و ضمن گزارش مشروحي نتيجه عمليات خود را به اطلاع‌انجمن شهر و اهالي محل برساند.
‌ماده 9 - وزارت فرهنگ و وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
‌چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجع به نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از‌درآمد شهرداريها كه در تاريخ 34.3.28 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.
 

دانلود به صورت PDF