منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌موضوع "‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها" در جلسه مورخ 1368.10.5 مجمع مورد بررسي قرار گرفت و مواد ذيل به تصويب رسيد:
‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها
‌ماده 1: كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص‌حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در‌سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و‌تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. كليه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاء وجوه و‌تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (‌خسارت تأخير تأديه،‌جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.
‌ماده 2: در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است و هزينه‌ها و متفرعات و‌جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم‌را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات‌اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد.
‌تبصره - دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه‌شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط‌طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.
 

دانلود به صورت PDF