منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
‌فصل اول - تشكيلات كميسيون
‌ماده 1 - تشكيلات كميسيون اصل نود، كه بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود داراي دو واحد مي‌باشد:
‌الف - واحد رسيدگي به شكايات كه اعضاي آن از كلاً از نمايندگان خواهد بود و طبق آيين‌نامه داخلي انجام وظيفه مي‌نمايند.
ب - واحد دفتر كه افراد آن از طرف هيأت رئيسه مجلس معين مي‌شوند. حدود وظايف و اختيارات كاركنان واحد به وسيله هيأت رئيسه كميسيون‌تعيين مي‌شود و زير نظر رييس كميسيون انجام وظيفه مي‌نمايند.
‌تبصره - هيأت‌رييسه كميسيون اصل نود مي‌تواند براي هر يك از واحدهاي فوق به تعداد مورد نياز بخشهايي را تشكيل دهد.
‌فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات كميسيون
‌ماده 2 - علاوه بر اختيارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1359.11.1 و تبصره الحاقي آن مصوب 1364.2.5، اين كميسيون مي‌تواند جهت‌كسب اطلاعات كافي از مسئولين مذكور در آن ماده دعوت يا مستقيماً با آنها مكاتبه نمايند و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌جرم عدم پاسخگويي توسط كميسيون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره‌ماده واحده را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد و در اين پرونده دادگاه رسيدگي‌كننده به جرم عدم پاسخگويي حق رسيدگي به اصل شكايتي‌را كه در كميسيون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1 - هر بخش مي‌تواند با موافقت رييس كميسيون در صورتي كه مقتضي بداند از شاكي و مشتكي عنه براي اداء توضيحات و روشن شدن‌چگونگي موضع عودت به عمل آورد و عدم اجابت مشتكي عنه تخلف محسوب و ليكن مجازات مذكور در ماده 2 اين قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2 - دبير خانه موظف است نامه‌هاي طبقه‌بندي شده و مستقيم را بدون گشودن، ثبت و در اختيار هيأت رئيسه كميسيون قرار دهد.
‌ماده 3 - چنانچه شكايتي نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد كميسيون مي‌تواند بازرس يا بازرساني را از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب هيأت رئيسه كميسيون اعزام نمايد. در اين صورت مسئولين ذيربط موظفند همكاري لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره - بازرس يا بازرسان اعزامي مي‌توانند در صورت لزوم فرد يا افراد متخصصي را هر چند غير نماينده باشد، با تصويب هيأت رئيسه كميسيون‌همراه خود براي بازرسي دعوت نمايد.
‌ماده 4 - بازرس يا بازرسان موظفند كليه موازين شرعي را رعايت و گزارش مأموريت خود را به انضمام نظريات كتبي فرد يا افراد متخصص در‌مواردي كه همراه باشند، با امضاء حداكثر ظرف مدتي كه هيأت رئيسه كميسيون معين مي‌نمايد تسليم كميسيون نمايند.
‌ماده 5 - كميسيون صرفاً به شكاياتي كه از روش و طرز كار مجلس يا قواي مجريه و قضائيه باشد رسيدگي مي‌نمايد.
‌تبصره - كميسيون پس از بررسي لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضاي رسيدگي قضايي خارج از نوبت را مي‌نمايد. دادگاه مكلف است پس از‌صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.
‌ماده 6 - تغيير شغل و پست در وضعيت مسئول و يا مأمور متخلف از نظر رسيدگي تأثيري نخواهد داشت.
‌ماده 7 - مسئولين مذكور در ماده واحده مصوب 1359.11.1 در صوتي كه عمداً جواب خلاف واقع به كميسيون داده باشند، موضوع با اعلام‌كميسيون در مراجع قضايي رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 8 - رسانه‌هاي عمومي از قبيل صدا و سيما و روزنامه‌ها در صورت تمايل به اعلان گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل نود از‌طريق تريبون مجلس اعلام مي‌كند بدون هر نوع تغيير و تفسيري به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد.
‌ماده 9 - كليه مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ملغي خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1365.9.5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF