منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور ‌مصوب 1351.10.12
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
‌مصوب 1351.10.12
‌ماده 1 - هر كس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌كانال و انشعاب لوله‌كشي و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها و همچنين دستگاههاي مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن و تلگراف و‌راديو و تلويزيون و مكروويو و وسائل مربوط كه به هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور‌استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم‌مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
‌در صورتي كه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.
‌ماده 2 - رسيدگي به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحيت دادگاههاي نظامي است.
‌ماده 3 - هر كس وسائل مربوط به تأسيسات مذكور در ماده 1 اين قانون را بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد سرقت نمايد و‌يا با علم به مسروق بودن به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي كند و يا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات عمومي‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 4 - در صورتي كه جرائم مذكور در اين قانون به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.
‌ماده 5 - از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق مصوب 1337 ملغي است.
‌قانون فوق مشتمل بر 5 ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.9.20 در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم دي ماه يك هزار و سيصد‌و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF