منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء و تأمين هزينه‌هاي كانون وكلاء دادگستري ‌مصوب 1350.3.31
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء و تأمين هزينه‌هاي كانون وكلاء دادگستري
‌مصوب 1350.3.31
‌ماده 1 - به منظور كمك به وكلاي دادگستري و كارگشايان در زمان پيري و ازكارافتادگي و همچنين بازماندگان آنان بعد از فوت نيز پرداخت مساعده‌به وكلاي معلول يا وكلايي كه در نتيجه حوادث قهري يا ابتلاء به امراض موقتاً قادر به انجام وظيفه وكالتي نبستند در حوزه هر كانون وكلاء صندوقي به‌نام "‌صندوق تعاون وكلاء دادگستري به كانون وكلاء دادگستري" تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 2 - وكلاء دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آن چه كه بابت ماليات طبق ماده (72) قانون ماليات بر درآمد وكلاء دادگستري، تمبر به‌وكالتنامه الصاق مي‌نمايند و همچنين معادل نصف ماليات وجوهي كه به عنوان حق‌المشاوره و وكالت به طور مقطوع دريافت مي‌دارند به صندوق‌وكلاي دادگستري پرداخت نمايند.
‌ماده 3 - وكلاي دادگستري و كارگشايان مركز و استانها بايد هرساله مبلغي به عنوان حق عضويت به كانون وكلاي دادگستري حوزه خود بپردازند.
‌ماده 4 - هر يك از وكلاء دادگستري و كارگشايان بايد هنگام پرداخت حق تعاون مذكور در ماده 2 اين قانون مبلغي هم معادل نصف آن پرداخت‌نمايند.
‌وجوه حاصل از اجراي اين ماده و ماده 3 به مصرف تأمين هزينه‌هاي كانون وكلاء دادگستري مربوط خواهد رسيد.
‌ماده 5 - كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكها و شركتهاي وابسته به آنها مكلفند موقع كسر‌ماليات و ابطال تمبر مالياتي وجوه مندرج در مواد 2 و 4 را وصول كنند و هر ماه به كانون وكلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
‌ماده 6 - صدور پروانه وكلاي دادگستري و كارگشايان و ثبت و تمديد مدت اعتبار آن موكول به پرداخت وجوه مذكور در اين قانون است و هيچ‌وكيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود حق وكالت ندارد.
‌ماده 7 - نحوه تشكيل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنين تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه و شرايط معافيت از آن‌به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف هيأت مديره كانون وكلاء دادگستري مركز تهيه مي‌شود و پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجراء است.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1350.2.14 در جلسه روز دوشنبه سي و يكم خرداد ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF