منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌‌قانون صندوق عمران مراتع ‌مصوب 1349.12.24
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
‌‌قانون صندوق عمران مراتع
‌مصوب 1349.12.24
‌ماده 1 - به منظور كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهيه و تدارك و توليد و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفيق‌زراعت و دامپروري و تسهيل در اسكان تدريجي عشاير و تأمين تسهيلات لازم براي اجراي طرح‌هاي مرتع‌داري (‌به استثناي مراتعي كه از طريق ارتش‌شاهنشاهي اداره مي‌شود) مؤسسه‌اي به نام صندوق عمران مراتع كه در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
‌وظيفه اساسي اين صندوق سرمايه‌گذاري مستقيم و يا از طريق مشاركت و يا با پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحيح وامها و‌اعتباراتي است كه براي انجام هدفهاي فوق از طريق صندوق داده مي‌شود.
‌ماده 2 - صندوق شركت سهامي وابسته به وزارت منابع طبيعي است و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد و به صورت بازرگاني اداره‌مي‌شود و جز در موارد مذكور در اين قانون و اساسنامه مربوط مشمول مقررات قانون تجارت و قوانين بانكي و پولي كشور است و قوانين و‌آيين‌نامه‌هاي مربوط به مؤسسات دولتي و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل مي‌شود و در صورتي كه مورد صندوق قابل اجرا است كه ضمن آن‌لزوم اجراي آن مقررات در مورد صندوق تصريح شده باشد.
‌ماده 3 - اساسنامه صندوق ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي و شوراي پول‌و اعتبار و كميسيونهاي منابع طبيعي و دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين قابل اجرا است و تا زماني كه اساسنامه مزبور به تصويب‌كميسيونهاي مذكور در فوق نرسيده اساسنامه مصوب مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار اجرا مي‌شود.
‌هر گونه تغيير در اساسنامه مزبور بايد از طرف مقامات و مراجع مذكور به عمل آيد.
‌ماده 4 - سرمايه اوليه صندوق يك ميليارد ريال است كه از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود:
‌الف - از محل اعتبارات برنامه عمراني كشور 500000000 ريال.
ب - از محل وجوه حاصل از فروش اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال (‌موضوع ماده 35 قانون بهره‌برداري از جنگلها و مراتع) 200000000 ريال.
ج - از محل عوارض كشتار (‌موضوع ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع) 300000000 ريال.
‌تبصره 1 - اين سرمايه با رعايت شرايط و مقرراتي كه در اساسنامه پيش‌بيني مي‌شود قابل افزايش است.
‌تبصره 2 - سرمايه‌هاي مذكور در بند ب و ج به تدريج و حداكثر تا مدت 10 سال از طرف وزارت منابع طبيعي تأمين و واريز خواهد گرديد.
‌تبصره 3 - صندوق از پرداخت حق تمبر سهام و حق‌الثبت معاف است.
‌ماده 5 - وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مكلف است عرصه و اعيان كارخانه خوراك دام سعيدآباد شهريار را با كليه دارايي و لوازم و‌تجهيزات (‌به استثناي كشتارگاه طيور و سردخانه و خانه‌هاي سازماني مربوط) بلاعوض از مالكيت شركت صنايع شير ايران منتزع و به صندوق عمران‌مراتع واگذار كند.
‌تبصره - بهاي كارخانه مزبور پس از ارزيابي به سرمايه صندوق اضافه خواهد شد.
‌ماده 6 - صندوق مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي طبق مقررات مربوط حداكثر معادل سرمايه خود از وام و اعتبار استفاده نمايد.
‌ماده 7 - وجوه صندوق نزد بانك تعاون كشاورزي ايران به صورت حساب جاري يا اوراق قرضه و يا به هر دو صورت نگهداري مي‌شود.
‌ميزان وجوهي كه صندوق مي‌تواند در طول هر دوره مالي به مصرف خريد اوراق قرضه برساند از طرف شوراي صندوق مذكور در ماده 10 تعيين‌مي‌شود اصل و بهره اوراق قرضه‌اي كه سررسيد وصول آن فرا رسيده باشد پس از وصول به حساب جاري صندوق واريز خواهد شد.
‌ماده 8 - بانك تعاون كشاورزي ايران كليه وامهايي را كه طرح و پرداخت آنها به تصويب صندوق رسيده به نمايندگي از طرف صندوق و بر اساس‌ضوابط و شرايطي كه طبق اساسنامه تعيين خواهد شد عمل خواهد كرد و كارمزد مربوط طبق تعرفه موجود بانك تعاون كشاورزي ايران از طرف‌صندوق پرداخت خواهد گرديد.
‌تبصره - استفاده كشاورزان عضو شركتهاي تعاوني روستايي از امكانات صندوق منحصراً از طريق بانك تعاون كشاورزي ايران به وسيله شركت‌تعاوني روستايي مربوط خواهد بود.
‌ماده 9 - وزراي منابع طبيعي - كشاورزي - توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي - مدير عامل سازمان برنامه -‌نمايندگان صاحبان سهام در مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده مي‌باشند و رياست مجامع عمومي را وزير منابع طبيعي عهده‌دار مي‌شود.
‌ماده 10 - صندوق داراي شورايي است كه شرايط و وظايف و اختيارات آن در اساسنامه تعيين خواهد شد و اعضاء آن عبارتند از:
1 - معاون وزارت منابع طبيعي كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
2 - معاون وزارت كشاورزي.
3 - معاون وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
4 - معاون وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي.
5 - معاون سازمان برنامه.
6 - دو نفر از اشخاص بصير و مجرب بنا به پيشنهاد وزير منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران.
‌ماده 11 - صندوق مي‌تواند بر اساس ضوابطي كه در اساسنامه ذكر خواهد شد با تصويب شورا عرصه - اعيان تأسيسات - وسائل منقول و غير‌منقول مربوط به طرح همچنين ساير اموال را مجتمعاً و يا هر يك به تنهايي به عنوان وثيقه قبول كند.
‌در اين صورت تأسيسات و وسائل مذكور در طرح كه طبق قرارداد به تدريج تهيه و ايجاد مي‌شود در رهن صندوق عمران مراتع قرار مي‌گيرد.
‌ماده 12 - رييس كل صندوق به پيشنهاد وزير منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران با فرمان همايوني براي مدت سه سال انتخاب و منصوب‌مي‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1349.12.18 در جلسه روز دوشنبه بيست‌و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و نه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF