منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور
‌ماده 1 - به منظور بررسي جريانات و پيش‌آمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتخاذ تصميمات و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شوراي امنيت به مسئوليت وزير كشور عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
‌الف - جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليلهاي مربوط به وقايع حساس امنيتي - سياسي - اجتماعي كشور جهت بهره‌برداري‌سريع به منظور ترسيم وضع موجود و پيش‌بيني تحولات آتي.
ب - برقراري ارتباط با شوراي تأمين استانها و دريافت گزارشات نوبه‌اي از وضع امنيتي، سياسي، اجتماعي هر استان.
ج - مشخص نمودن سياستهاي عام امنيت داخلي كشور در چهارچوب قوانين مصوبه.
‌د - تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت داخلي كشور در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
‌ه‍- پيگيري و ارزيابي نتايج حاصله از اجراء تصميمات متخذه در شورا.
‌و - هم‌آهنگ نمودن موارد مشترك با شوراي عالي دفاع.
‌ماده 2 - امنيت كشور و حفاظت از شخصيتها و اماكن و تأسيسات بر عهده وزارت كشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه بايد هم‌آهنگ با وزارت‌كشور در حفظ و برقراري امنيت داخلي كشور عمل نمايند.
‌ماده 3 - اعضاء شوراي امنيت كشور عبارتند از:
1 - وزير كشور.
2 - يكي از مشاوران مقام رهبري در شوراي عالي دفاع به تعيين آن شورا.
3 - رئيس ستاد مشترك ارتش.
4 - فرمانده كل سپاه پاسداران.
5 - مسؤول اطلاعات كل كشور.
6 - رئيس شهرباني كل كشور.
7 - سرپرست كميته‌هاي انقلاب اسلامي.
8 - فرمانده ژاندارمري كل كشور.
‌تبصره 1 - وزير كشور مي‌تواند يك نفر از اعضاء كميسيون شوراها و داخلي مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور و دادستان كل انقلاب را‌براي شركت در جلسه شوراي امنيت كشور دعوت نمايد.
‌تبصره 2 - شوراي امنيت صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشكيل مي‌شود و تصميم‌گيري در امور مذكور بر عهده وزير كشور است.
‌تبصره 3 - تشكيل شوراي امنيت به دعوت وزير كشور دو هفته يك‌بار الزامي است و جلسات فوق‌العاده به پيشنهاد وزير يا يك سوم از اعضاء‌شوري تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 4 - هر يك از اعضاء شوراي امنيت مي‌توانند در صورت عدم امكان حضور، نماينده‌اي تام‌الاختيار براي شركت در جلسات شورا معرفي‌نمايند.
‌تبصره 5 - چنانچه موضوع مورد بررسي در جلسه شورا به دستگاه اجرايي خاصي ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترين مقام اجرايي مربوط الزامي‌است.
‌تبصره 6 - شوراي امنيت كشور مي‌تواند به منظور بررسي مقدماتي مسائل تخصصي امنيتي كميته‌هايي تشكيل دهد.
‌تبصره 7 - دبيرخانه شوراي امنيت كشور در وزارت كشور زير نظر وزير كشور تشكيل مي‌شود و روش كار آن در اولين جلسه شوراي امنيت كشور‌تنظيم و تصويب خواهد شد و اعضاء و كاركنان دبيرخانه بايد به تأييد شوراي امنيت و حكم وزير كشور تعيين شوند.
‌ماده 4 - مسؤول امنيت در استان استاندار است. استاندار موظف است شوراي تأمين استان را هر 15 روز يك‌بار تشكيل دهد.
‌تبصره - جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروري به تشخيص استاندار و يا به پيشنهاد دو نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 5 - وظايف شوراي تأمين استان عبارت است از:
‌الف - جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليلهاي مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي استان.
ب - گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت كشور.
ج - ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور.
‌د - تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آنها.
‌ه‍- برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستانها و بخشهاي تابعه.
‌ماده 6 - شوراي تأمين استان مركب خواهد بود از:
1 - استاندار (‌رئيس شورا).
2 - فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منطقه در مركز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحيه مستقر در مركز استان.
3 - رئيس شهرباني استان.
4 - فرمانده ژاندارمري استان (‌بالاترين مقام ژاندارمري در استان).
5 - فرمانده نظامي در استان (‌در صورت وجود).
‌تبصره - در صورتي كه چند نيروي نظامي در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شركت خواهند نمود.
6 - سرپرست كميته انقلاب اسلامي استان (‌در صورت وجود).
7 - مسؤول كل اطلاعاتي در استان.
‌تبصره - استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تأمين استان دعوت نمايد.
‌ماده 7 - شوراي تأمين شهرستان با وظايف مشابه شوراي تأمين استان در سطح شهرستان انجام وظيفه خواهد كرد و تركيب آن به شكل زير خواهد‌بود:
1 - فرماندار (‌رئيس شورا).
2 - فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در شهرستان.
3 - فرمانده ژاندارمري محل.
4 - رئيس شهرباني.
‌تبصره - فرماندار مي‌تواند دادستان شهرستان را براي شركت در شوراي تأمين شهرستان دعوت نمايد.
5 - فرمانده نظامي محل (‌در صورت وجود).
6 - سرپرست كميته انقلاب اسلامي (‌در صورت وجود).
7 - مسؤول اطلاعاتي شهرستان.
‌ماده 8 - در بخشهايي كه حداقل صد هزار نفر جمعيت داشته باشد شوراي تأمين با وظايف مشابه شوراي شهرستان تشكيل مي‌گردد.
‌اعضاء شورا عبارتند از:
1 - بخشدار (‌رئيس شورا).
2 - فرمانده سپاه پاسداران.
3 - فرمانده ژاندارمري محل.
4 - رئيس شهرباني (‌در صورت وجود).
‌ماده 9 - شوراي تأمين مانند شوراي امنيت كشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشكيل مي‌گردد و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزارت‌كشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) مي‌باشد.
‌ماده 10 - حفاظت و حراست از شخصيتها و اماكن و تأسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تأمين مطرح و بررسي، و به حسب مورد بر عهده‌نهادها و ارگانهاي ذيربط گذارده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهريور ماه يك هزار و سيصد شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF